Domů » Kupní smlouva na auto | Na co si dát pozor?

Kupní smlouva na auto | Na co si dát pozor?

autor DeZ
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
kupní smlouva na auto

Při uzavírání kupní smlouvy je třeba dbát několika podstatných náležitostí dle zákona. Avšak to, co do kupní smlouvy napíšeme nad rámec právní úpravy, nám v případě sporu může velmi ulehčit situaci. Tvorba kupní smlouvy na auto či vůz je jako tvorba prodejní smlouvy na dům bez realitky.

Charakteristika kupní smlouvy na auto či vůz

Kupní smlouvu jmenovitě upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to ve smyslu § 2079 a násl. Kupní smlouva upravuje vztah smluvních stran, kde se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět smlouvy a ten nabude vlastnické právo k věci.

Kupující se naopak zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za ni dohodnutou kupní cenu. Zároveň zákon stanoví, že neplyne-li ze smlouvy či obvyklých zvyklostí smluvních stran něco jiného, jsou smluvní strany povinny plnit své povinnosti současně. Kupní smlouvy na auto jsou častým předmětem sporů, neboť se jedná o drahé věci, u kterých nelze vždy vyloučit skryté vady. Navíc trh s auty je přímo prošpikován různými menšími či většími podvodníky. Automobily se před prodejem běžně stáčejí někdy i o vyšší desítky tisíc kilometrů. Také jsou často zatajovány nehody, které vozidlo absolvovalo. Dalším nešvarem je vymontování kontrolek, které upozorňují na nějakou vznikající vadu.

Reminder: Budete-li v zákoně úpravu kupní smlouvy hledat, mějte na paměti, že zákonodárce používá pro úpravy tohoto typu výraz “koupě“.

Essentialia negotii dle občanského zákoníku

Jednou z neopomenutelných podstatných náležitostí kupní smlouvy je projevení vážné a srozumitelné vůle k právnímu jednání. V tomto případě to znamená, že prodávající musí mít vůli něco prodat a kupující nabýt věc do svého vlastnictví. Občanský zákoník nestanoví povinnou formu smlouvy a kupní smlouva k věci movité tak nemusí být písemná. V případě kupní smlouvy na auto to však důrazně doporučujeme. Následující text se věnuje uzavírání smlouvy mezi dvěma subjekty jako fyzickými osobami a nezohledňuje specifika spotřebitelských smluv. Kupní nebo také prodejní smlouva na auto je důležitým dokumentem, jehož příprava by se neměla podcenit.

Reminder: V případě uzavírání kupních smluv na auto s autobazarem dávejte vždy pozor, zda se jedná o prodej bazaru či komisní prodej. V případě komisního prodeje totiž uzavíráte kupní smlouvu s fyzickou osobu, která vůz do komisního prodeje dala, a nemůžete se v případě uplatnění práva z vadného plnění obracet na autobazar, který je mnohdy shovívavější než fyzická osoba v případě např. slevy z kupní ceny.

Stanovení kupní ceny

Kupní cena je společně s předmětem koupě podstatnou náležitostí kupní ceny. Musí být ve smlouvě stanovena dostatečně určitě, ačkoliv lze kupní smlouvu uzavřít s tím, že kupní cena bude součástí samostatného dokumentu. Vždy si dávejte pozor, aby kupní cena byla adekvátní vzhledem k poskytovanému plnění a aby s ním nebyla v hrubém nepoměru. Smlouvy by pak mohla být napadnutelná pro neplatnost takového právního jednání.

Mějte rovněž na paměti, že při uzavírání smlouvy a platbě kupní ceny v hotovosti jste limitování zák. č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů. Ten určuje, že poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270.000,-Kč je povinen platbu provést bezhotovostně. V případě nerespektování tohoto ustanovení se vystavujete riziku pokuty až ve výši 500.000,- Kč.

Nutno zmínit § 2085 občanského zákoníku, který určuje, že uzavřou-li smluvní strany kupní smlouvu bez určení kupní ceny, platí za ujednanou kupní cena, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává. Z toho ustanovení je vidno, že zákonodárce byl k určení kupní ceny velice liberální, pokud jde o její existence. Jedná se o užití analogie v určení kupní ceny, kdy zákon stanoví, že i bez stanovení kupní ceny v kupní smlouvě je tato smlouva takto platně uzavřenou.

Na co si dát pozor u auta?

První a nejdůležitější věcí je technický stav. Dostatečně popište technický stav vozidla a na všechny případné vady, které Vám jsou známy, kupujícího upozorněte. Napište do smlouvy, že kupujícímu byla umožněna projížďka s vozidlem, a to dostatečně dlouhá. Na té taky v případě prodeje trvejte. Staví vás to do mnohem silnějšího postavení v případě, že by se kupující ohrazoval, že o nějaké vadě nevěděl. Spory z kupní smlouvy a zjištěných vad jsou vůbec jedny z nejčastějších. Přidejte proto do smlouvy ustanovení, že kupující je s technickým stavem vozidla dostatečně srozuměn a prodávající ho seznámil se všemi závadami vozidla, které jsou mu známy. Dále mu nejsou známy skutečnosti, které by před kupujícím zatajil.

Obezřetnost je důležitá, neboť v případě soudního sporu náklady mnohdy převýší hodnotu kupovaného vozidla a nejsou, bohužel, otázkou několika týdnů. Znalecké posudky, výpovědi a dokazování, které člověk absolvuje při prokazování, že mu prodávající vadu vozidla zatajil, nemívají mnohdy velkou úspěšnost. Je proto třeba dbát opatrnosti již při samotném uzavírání kupní smlouvy.

Odhlášení nebo plná moc?

Vždy dávejte do smlouvy ustanovení, které stanovuje, že jako prodávající odhlásíte vozidlo do určitého dne a následně předáte kupujícímu potřebné doklady. Vyvarujete se tak riziku, že budete kupující nahánět, aby on sám vůz odhlásil. Jste-li v pozici kupujícího, je pro Vás výhodnější možností dostat plnou moc a vozidlo si odhlásit sám. Uvažujte, na které straně kupní smlouvy stojíte a podle toho volte možnost, která je pro Vás nejlepší. Důvěra se v tomto případě nemusí úplně vyplatit.

Vzdání se práv z vadného plnění

Zákon umožňuje, aby se smluvní strany dohodly, že se nabyvatel vzdá práv z vadného plnění. Vzdání se práva z vadného plnění je poměrně běžné, ale rozhodně může být i podezřelé. Majitel vám možná chce vědomě prodat časovanou bombu. Takový projev vůle je jednostranným právním jednáním a vyžaduje písemnou formu. Vzor není třeba, mělo by stačit přidání speciálního listu ke kupní smlouvě a pro jistotu větší zvýraznění. V odborné literatuře se často vyskytují názory o limitech smluvní svobody, na kterých občanský zákoník stojí. Tuto variantu lze doporučit výhradně tehdy, stojíte-li na straně prodávajícího.

Mám právo požadovat úpravu kupní smlouvy?

Ano, vždy. Kupní smlouva, jakožto i jakákoliv jiná smlouva, je svobodným projevem vůle smluvních stran. Musí být tedy oboustrannou dohodu. Nikdy neuzavírejte smlouvy, se kterými nesouhlasíte. Naopak, kupujete-li vůz, nechte si smlouvu dopředu poslat a v klidu si ji pročtěte. Při samotném setkání na to již mnohdy nezbývá tolik času.

Kam se obrátit, pokud je předmět koupě vadný?

Vždy se prvotně obraťte na prodávajícího s tím, že uplatňujete svá práva z vadného plnění. Zákon v takovém případě dává několik možností. Při vyhledávání právní pomoci pamatujte na to, že náklady na advokáta budete muset prvotně uhradit Vy a až v případě úspěchu ve sporu (včetně odeslání předžalobní výzvy) máte nárok na náhradu nákladů řízení. Ty může soud moderovat, nemusí se Vám tak dostat plné částky. Dokazování v těchto věcech bývá bohužel mnohdy složité a dlouhé. Je proto na místě doporučit maximální obezřetnost již při uzavírání takové smlouvy.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz