Domů » Kdo je plátce DPH a jaké má výhody?

Kdo je plátce DPH a jaké má výhody?

autor JulieS
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Kdo je plátce DPH a jaké má výhody?

Kdo je plátce DPH a jaké má výhody? Plátcem DPH se stává fyzická či právnická osoba registrovaná k dani z přidané hodnoty. Kromě toho, že tato osoba má povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných příjmů, má ale také nárok na odpočet daně. To se může vyplatit, pokud například začínáte podnikat a řešíte, jak financovat podnikání.

Co je DPH a kdo jsou její plátci?

DPH neboli daň z přidané hodnoty je daň, kterou platíme při nákupu zboží nebo služeb. Každý v dodavatelském řetězci přidává k ceně produktu určitý procentuální podíl DPH. Plátce DPH tuto částku sbírá od zákazníků a odvádí ji státu. Pro firmy je status plátce DPH výhodný, protože mohou odpočítat tuto daň a snížit tak své daňové zatížení.

Kdo je plátce DPH?

Plátcem daně z přidané hodnoty neboli DPH jsou všechny ekonomicky aktivní právnické a fyzické osoby, registrované dle zákona o dani z přidané hodnoty. Plátcem daně z přidané hodnoty se stávají podnikatelé, kteří svojí prací, či lépe řečeno činností, vytvoří obrat 1 000 000 Kč v období po sobě jdoucích (předcházejících) dvanácti kalendářních měsících. Nejedná se tedy o období kalendářních roků, ale po sobě jdoucích 12 měsíců!

Někteří podnikatelé si tuto hranici velmi bedlivě hlídají, jelikož se nechtějí stát plátci.

Kdo není plátce DPH?

Neplátcem DPH je nejčastěji konečný spotřebitel. Může to být ale i firma nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, jejíž obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců nepřesáhl 1 000 000 Kč.

Mimo povinnosti odvádět daň ze všech zdanitelných plnění mají plátci také nárok na odpočet daně. Tomu se často říká hledání nákladů či nákladových položek.

💡Tip: Co je přenesená daňová povinnost a jak souvisí s platbou DPH?

„Nejsem plátce DPH.“ Co to znamená?

Pokud jste dostali fakturu, na které je uvedeno, že obchodník není plátce DPH, znamená to, že nakupuje za ceny včetně DPH. Tím pádem si DPH nemůže odečíst a DPH zaplatí ten, kdo si zboží na fakturu objednal.

Pokud dodavatel není plátcem DPH, nemůžeme si toto DPH odečíst z daní.
Pokud náš dodavatel není plátcem DPH, nemůžeme si toto DPH odečíst z daní.

Jak plátce DPH funguje v praxi?

Pokud někomu jako plátce DPH prodávám zboží, musím mu naúčtovat cenu zboží + DPH. Jsem totiž správce DPH a na konci období částku, kterou mi zákazník zaplatil jako DPH, odvedu státu.

Pokud naopak jakožto plátce DPH nakupuji od jiného plátce DPH, zaplatím opět cenu zboží + DPH. Částku za DPH, kterou jsem nyní zaplatil, prodejce na konci období odvede státu a já ji po státu budu chtít zpět. Jedině tak na konci období bude DPH odvedené za hotové zboží, prodané koncovému spotřebiteli v odpovídající výši.

Jaké jsou výhody plátce DPH?

Mezi hlavní výhody, které máte jako plátce DPH, patří především vyrovnání daně od státu na konci období. Z tohoto důvodu existuje hned několik situací, kdy pro vás může být výhodnější stát se plátcem DPH i pokud nemusíte.

 • Pokud vaše výdaje převyšují vaše příjmy, znamená to, že jste při nákupu zboží od dodavatelů zaplatili na DPH více, než kolik jste při prodeji zboží vybrali od vašich zákazníků. V tomto případě, pokud jste plátcem DPH, tak od státu dostanete zpět částku, o kterou se tato dvě DPH liší.
 • Pokud se na zboží od vašich dodavatelů uplatňuje zvýšená sazba DPH, ale na zboží, které prodáváte vy, se uplatňuje snížená sazba DPH.
 • Pokud často nakupujete v zemích mimo Evropskou unii. Toto zboží totiž nakupujete bez daně a stačí ho uvést v přiznání k DPH.

Další výhodou jsou větší obchodní možnosti. Některé firmy preferují spolupráci s plátci DPH, což může otevřít více obchodních příležitostí. Být plátcem DPH může podniku zajistit důvěryhodný dojem v očích obchodních partnerů i zákazníků.

💡Tip: Jak na efektivní řízení rozpočtu ve firmě? Dozvíte se v článku 4 tipy pro lepší cashflow ve firmě.

Zákon jasně vymezuje, kdy se osoba stává plátcem DPH.
Zákon jasně vymezuje, kdy se osoba stává plátcem DPH.

Jaké má plátce DPH povinnosti?

Status plátce DPH s sebou přináší řadu povinností a věcí, které je potřeba hlídat. Mezi základní povinnosti plátce DPH patří:

 1. Fakturace DPH. Plátce DPH je povinen vystavovat faktury s uvedením DPH za poskytnuté zboží nebo služby.
 1. Sledování DPH. Podnik musí pečlivě sledovat všechny transakce a udržovat přehled o DPH, kterou účtuje a platí.
 1. Vedení Daňové Evidence. Plátce DPH je povinen vést přesnou daňovou evidenci, která obsahuje informace o všech obchodních transakcích a platbách DPH.
 1. Skládání daňových přiznání. Odvádění DPH v daném daňovém období.

Kdy jsem plátce DPH?

Podle zákona se plátcem DPH stává osoba, která je povinná k dani. Tato osoba musí být ekonomicky aktivní a sídlit, podnikat či mít provozovnu na území České republiky. Zároveň musí splňovat některou z dalších podmínek:

 1. Její obrat přesáhne 1 000 000 Kč za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců.

Pokud se jedná o skupinu dle zákona o DPH (spojení osob se stejným sídlem či provozovnou), která uskutečňuje zdanitelná plnění na základě smlouvy (např. smlouva o sdružení), pak individuální obrat osoby nesmí překročit 1 000 000 Kč. Zároveň však musí celkový obrat osob v rámci sdružení i mimo něj překročit 1 000 000 Kč.

 1. Uzavře smlouvu s jiným plátcem DPH (např. smlouvu o sdružení).
 1. Přijme služby od zahraniční osoby.
 1. Případně další z podmínek podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Kdy musím platit DPH?

Nejčastější situací, kdy se musíte stát plátcem DPH a nemáte na výběr, je právě překročení obratu 1 000 000 Kč za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců.

Mezi další situace, kdy se musíte stát plátcem DPH patří, jak již bylo zmíněno výše, členství ve skupinách, které uskutečňují zdanitelné plnění, nabytí obchodního závodu od plátce, nabytí majetku při přeměně podnikání, či podnikání ze zahraničí, kdy podnikatel, který nemá sídlo v ČR dodává zboží neplátcům DPH a jeho hodnota za 12 měsíců přesáhne 1 140 000 Kč.

💡Tip: Uvažujete o vlastním podnikání a nevíte, jak na to? Přečtěte si článek Jak na založení živnosti krok za krokem.

S plátcovstvím DPH přichází povinnost pečlivého sledování daňových předpisů.

Registrace plátce DPH

Pokud došlo k překročení obratu 1 000 000 Kč, pak je fyzická či právnická osoba povinna se k DPH registrovat do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení.

V případě registrace k dani z přidané hodnoty se fyzická či právnická osoba stává plátcem DPH od následujícího měsíce po registraci.

Registraci k dani z přidané hodnoty je ovšem také možné podat dobrovolně i bez překročení limitu obratu. Důvodem dobrovolné registrace k dani bývá často snižování nákladů. Pokud jste ve fázi, kdy jste úspěšně zvládli začátky podnikání a už víte, v čem a jak podnikat, možná se chcete zaměřit právě na snižování nákladů. Kromě odpočtu DPH vám může pomoci i sdílení pracovního prostoru.

Registr plátců

Registr plátců DPH je seznam firem a podnikatelů, kteří jsou zaregistrovaní k placení DPH. Umožňuje státu sledovat a spravovat daně. Každý, kdo chce být plátcem DPH, musí se v tomto seznamu zaregistrovat.

Informace o plátci DPH se musí ověřit, aby se zabránilo případným ztrátám.  Přesně k tomuto účelu registry plátců DPH v České Republice nebo i v rámci Evropské unie slouží. Ověřují se především údaje o obchodních partnerech, ale registry obsahují i údaje jako daňové identifikační číslo, právní formu, sídlo či jméno firmy, případně fyzické osoby.

Plátci DPH také disponují takzvaným DIČ, neboli daňovým identifikačním číslem a jsou snadno dohledatelní v registru plátců DPH.

Nespolehlivý plátce DPH

V registru plátců DPH je zveřejňován i seznam nespolehlivých plátců DPH. Právnická či fyzická osoba může být označena jako nespolehlivý plátce DPH, pokud neodvede daň nebo poruší některou z povinností plátce daně z přidané hodnoty. Za závažná porušení jsou považovány například nedoplatky, uvedení nepravdivých údajů či nereagování na výzvy finančního úřadu.

Na nespolehlivé plátce DPH je třeba dát si pozor především proto, že pokud od takového plátce odebíráme zboží či služby, tak se automaticky stáváme ručitelem za DPH, které má odvést.

Sankce za neplnění povinností k DPH

Po registraci plátce DPH je potřeba hlídat si plnění všech povinností a vyvarovat se některým chybám. Za neplnění povinností souvisejících s DPH totiž hrozí sankce. Ty mohou být pevně stanoveny anebo vypočítány jako procento neuhrazených daní. 

Co může při neplnění povinností spojených s DPH nastat? 

 • Omezení nároku na odpočet. Nedodržení povinností může vést k omezení nebo úplné ztrátě nároku plátce DPH na odpočet této daně.
 • Zpoždění podnikatelských transakcí. Neplnění povinností spojených s DPH může způsobit zpoždění v podnikatelských transakcích. To může ovlivnit vztahy se zákazníky a obchodní partnery a vést k narušení obchodního prostředí.
 • Správní řízení a kontroly. Nedodržení povinností může vyústit ve spuštění správního řízení ze strany daňových orgánů. To znamená dodatečné kontroly, které mohou být  pro podnikatele časově náročné a zatěžující.
 • Ztráta důvěryhodnosti. Při neplnění povinností může dojít ke ztrátě důvěryhodnosti ze strany zákazníků a obchodních partnerů. To může mít dlouhodobý dopad na obchodní vztahy a reputaci podniku.
Nespolehliví plátci DPH jsou vedeni v registru, který je volně dostupný online.
Nespolehliví plátci DPH jsou vedeni v registru, který je volně dostupný online.

OSVČ plátce DPH

Pokud jste OSVČ, je důležité dobře zvážit, zda vám registrace k dani přinese dostatečné výhody, které vykompenzují administrativní náročnost platby daně. Budete muset podávat daňové přiznání, hlídat si termíny, vést evidenci pro daňové účely a vystavovat daňové doklady všem odběratelům. Pokud jste si jisti, že chcete své podnikání déle rozvíjet, můžete zvážit i založení společnosti.

Pro OSVČ, jež se rozhodne stát plátcem DPH mohou plynout následující výhody:

 • Větší obchodní flexibilita. OSVČ plátci DPH mohou být více flexibilní při stanovování cen svých produktů nebo služeb, protože mají možnost odečíst DPH z nákladů.
 • Účast na mezinárodním obchodě. Plátci DPH jsou schopni snadněji se zapojit do mezinárodního obchodu, protože mohou snáze obchodovat s dalšími plátci DPH v rámci Evropské unie.
 • Profesionální image. Být plátcem DPH může OSVČ zajistit značku profesionality. Mnoho firem preferuje spolupráci s plátci DPH, což může zlepšit obchodní příležitosti.
Stát se plátcem DPH pro vás může být výhodné.
Stát se plátcem DPH pro vás může být výhodné.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz