Domů » Plná moc k zastupování: Postup i VZOR ke stažení zdarma

Plná moc k zastupování: Postup i VZOR ke stažení zdarma

od Anna Kolářová
Publikováno Aktualizováno

V tomto článku se budeme zabývat tématem plné moci k zastupování. Jednak se dozvíte, co všeobecná plná moc k zastupování je, jaké údaje by měla obsahovat. Dále k čemu se plná moc využívá, jaké existují druhy. Kdo je to zmocnitel a kdo zmocněnec, kdy je potřeba mít plnou moc ověřenou a další důležité rady a tipy, které by se Vám mohly hodit. A hlavně si můžete stáhnout vzor plné moci zdarma uprostřed článku! Tento vzor již jen vyplníte dle Vaší potřeby.

Vzor plné moci ke stažení naleznete v polovině článku!

Každému se občas stává, že potřebuje vyřídit něco na úřadě, nebo na jiném místě, na kterém fyzicky nemůže být. Z toho důvodu zde máme plnou moc ke zmocnění, díky které za Vás mohou vyřídit potřebné Vámi pověřené osoby (fyzické či právní). Toto zastoupení na základě plné moci je obsaženo ve Správním řádě, Části druhé, Hlavě III, dílu 1, paragrafu 33.

Co je plná moc k zastupování?

Plná moc je právní dokument, kterým svěřujete určitou pravomoc k danému právnímu úkonu Vámi zvolené druhé osobě. Plná moc je nejčastěji v písemné formě, ale existuje i ústní plná moc. Plná moc je jednostranný právní úkon. To znamená, že text sepisuje pouze zmocnitel a zmocněnec (viz níže) se nemusí tohoto úkonu účastnit a dokument podepisovat. V České republice je plná moc běžným právním dokumentem, který se užívá především pro komunikaci s úřady a institucemi u zaneprázdněných či imobilních jedinců.

Zmocnitel

Je osoba, která dává souhlas se zastoupením sebe sama při právním úkonu, kterého se nemůže osobně zúčastnit. Zmocnitel je ten, který plnou moc sepisuje. Pokud zmocnitel sepisuje sám plnou moc, má plnou zodpovědnost za údaje, které jsou uvedeny v plné moci.

Účastník v roli zmocnitele si sám vybírá osobu, která ho bude zastupovat. V některých situacích je možné, že pověří více osob. Další možností je, že zmocnitel udělí souhlas k vykonání právních úkonů další osobě, místo původního zmocnitele. V tomto případě se jedná o plnou moc substituční.

Plná moc k zastupování
Plná moc k zastupování – aby byla plná moc platná, nemusí být vždy úředně ověřená, záleží na podmínkách vyplývajících ze zákona nebo ze samotného právního úkonu

Zmocněnec

Zmocněnec je osoba, která byla vybrána zmocnitelem, aby jej zastupovala při právním úkonu, kterého se zmocnitel nemůže osobně zúčastnit. Zmocněncem může být fyzická i právní osoba. Zmocněnec se může, ale nemusí podílet na sepisování plné moci. V dnešní době je však častější, pokud se zmocnitel i zmocněnec v plné moci podepíší. Zmocněnec také často dodává, že: ‚Plnou moc přijímám bez výhrad ve výše uvedeném rozsahu.‘

Vzor plné moci k zastupování ke stažení

Jaké náležitosti by měla plná moc obsahovat?

  1. údaje o zmocniteli: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště
  2. údaje o zmocněnci: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště
  3. vymezení rozsahu zmocnění (k čemu zmocňujete – k jakému právnímu úkonu, časový údaj o platnosti plné moci, případně údaje, že je zmocněnec oprávněn zmocňovat další osobu, osoby)
  4. datum a podpis zmocnitele (v dnešní době, zde bývá často uveden i podpis zmocněnce)

Na plnou moc neexistuje žádný oficiální formulář. Kromě výše uvedených údajů není dáno, jaké další náležitosti musí plná moc obsahovat.

Pozor! Plnou moc vždy zhotovujte do finální verze. Nikdy nenechávejte účel a rozsah zmocnění prázdný, že si jej vyplníte později „dle potřeby“ s již vyplněnými podpisy. Takto předpřipravená plná moc by se dala velice snadno zneužít.

V našem článku předkládáme obecný vzor, který jsme vytvořili. Dle své potřeby si jej můžete libovolně upravit tak, že vytvoříte kopii dokumentu na svůj disk.

Plná moc Vzor kopie
Vytvořte kopii dokumentu.

Úředně ověřená plná moc – kde je potřeba?

Co to znamená, že je plná moc úředně ověřená? Znamená to, že zmocnitel svým podpisem před notářem nebo na poště na CzechPointu uznává svůj vlastní podpis. V případě ověření, je nutné ověřit pouze podpis zmocnitele, nikoliv zmocněnce.

Důležitou informací je, že není vždy nutné, aby plná moc byla úředně ověřená pro svou platnost. Pokud není nutné nechávat úředně ověřit plnou moc, zbytečně za ověření neplaťte a tím ušetříte. Avšak u některých úkonů je naopak nutné, aby plná moc byla ověřená. V těchto případech, pokud byste plnou moc neměli ověřenou, bylo by to, jako kdybyste neměli žádnou. S úředně ověřenou mocí se setkává téměř každý několikrát za život a je vhodná k přenesení práva na vybranou osobu. Za pomoci úředně ověřené moci Vás například může kolega zapsat na VŠ, když jste v době zápisu mimo Českou republiku.

Povinnost úředního ověření vyplývá ze zákona nebo z podmínek pro daný úřední úkon (zde je tato povinnost výslovně uvedena). Příkladem takového úkonu je založení obchodní společnosti. Pokud se nemůžete tohoto jednání zúčastnit, je nutné, aby Vámi podepsaná plná moc byla úředně ověřená (zakladatelský dokument musí mít formu notářského zápisu). Tato informace se Vám může hodit, pokud plánujete začít podnikat.

Rozsah plné moci

Plná moc může být generální neboli obecná a speciální.

V případě generální plné moci, dává zmocnitel zmocněnci pravomoci ke všem úkonům, kterých se nemůže osobně zúčastnit. Jedná se tak o vyšší úroveň plné moci, která se nedává příliš často. Obě strany by si měly naprosto věřit.

Pokud se jedná o speciální plnou moc, je v ní přesně uvedeno, k jakým úkonům je zmocněnec pověřen zmocnitelem. V tomto případě může zmocněnec vykonávat pouze ty úkony, ke kterým obdržel od zmocnitele plnou moc. Pokud by vykonával úkony nad rámec plné moci bez vědomí zmocnitele, vykonává je pouze sám na sebe, ne na zmocnitele. Specifikace úkonu je velmi důležitou součástí a je to bezpečnější varianta nežli plná moc generální.

Zánik plné moci

Plná moc zaniká:

  • když byly provedeny úkony, ke kterým byl zmocněnec od zmocnitele pověřen
  • pokud ji vypoví zmocněnec
  • v případě, že ji zmocnitel odvolá
  • anebo za předpokladu, že jedna ze stran zemře či zanikne (to se týká zániku právnické osoby)

Plná moc je jistě důležitým dokumentem pro náš život. Pokud se nemůžeme zúčastnit některých právních úkonů, tak nám právě plná moc může velmi usnadnit život.

Články, které stojí za přečtení: