Citace internetových zdrojů: Jak citovat webové stránky?U všech odborných textů najdeme citace, které nám objasňují z jakých zdrojů autor textu vycházel. Také u diplomových a bakalářských prací je správné a jednotné citování jasnou podmínkou ke splnění formální akceptovatelnosti textu. Jak ovšem na stále oblíbenější citace webové stránky.

Jak citovat z internetových zdrojů?

Pokud známe autora textu, tak bude bibliografický údaj v maximální možné míře totožný s citací článku z periodického tisku. Pokud není některý z údajů k dispozici (např. rozsah stran či datum zveřejnění), vynecháme ho.

Kurzívou zvýrazňujeme název internetového periodika či portálu. Za všemi internetovými adresami uvedenými v seznamu pramenů a literatury je třeba bezprostředně uvést datum přístupu. To znamená datum, kdy byly informace z dané internetové adresy převzaty.

Pokud si autor práce text vymyslí a spoléhá na to, že řekne vedoucímu, že v příslušný den to takto na oné webové stránce bylo, tak to je slepá ulička. Na internetu je mnoho služeb, které umožňují přesný náhled o stavu webu k určitému datu.

Příjmení, Jméno autora (Rok publikace). Název textu. Název internetového periodika, příp. portálu. Datum zveřejnění (Internetová adresa, Datum přístupu), Rozsah stran textu.

Internetové zdroje můžete v práci členit do oddílů s autorem a bez autora pro navýšení přehlednosti a orientace.

Když není autor textu dohledatelný, tak lze nahradit jeho jméno provozovatelem či lépe majitelem daných webových stránek či periodika.

Jak doporučuje webové stránky citovat ZČU


Dominantní tvůrce webu. Název.  Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit.datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

Místo či nakladatel jsou u webových zdrojů velmi těžko správně dohledatelné. Navíc místo se do citování internetových zdrojů dostalo spíše jako přežitek a i k účelu odkazování není důležité.

Jak odkazovat příspěvky či články z webových stránek?

Jak na citace webových stránek?

Tvůrce. Název příspěvku či článku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

U příspěvků či subjektivních článků je důležitý ve vztahu k relevanci jméno autora. Další informace o příspěvku mohou být v citaci vynechány.Online knihy

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Klasické knihy v PDF ofocené lze citovat a také je to tak správně jako klasické knihy. Nehraje zde roli, že z nich čerpáte v elektronické podobě.