Citace internetových zdrojů: Jak citovat webové stránky?

Citace internetových zdrojů a obzvláště pak webových stránek klade vyšší nároky na autora než obyčejná kniha. U všech odborných textů najdeme citace, které nám objasňují z jakých zdrojů autor textu vycházel. Také u diplomových a bakalářských prací je správné a jednotné citování jasnou podmínkou ke splnění formální akceptovatelnosti textu. Jak ovšem na stále oblíbenější citace webové stránky.

Jak citovat z internetových zdrojů či webové stránky?

Pokud známe autora textu, tak bude bibliografický údaj v maximální možné míře totožný s citací článku z periodického tisku. Pokud není některý z údajů k dispozici (např. rozsah stran či datum zveřejnění), vynecháme ho.

Kurzívou zvýrazňujeme název internetového periodika či portálu. Za všemi internetovými adresami uvedenými v seznamu pramenů a literatury je třeba bezprostředně uvést datum přístupu. To znamená datum, kdy byly informace z dané internetové adresy převzaty.

Pokud si autor práce text vymyslí a spoléhá na to, že řekne vedoucímu, že v příslušný den to takto na oné webové stránce bylo, tak to je slepá ulička. Na internetu je mnoho služeb, které umožňují přesný náhled o stavu webu k určitému datu.

Příjmení, Jméno autora (Rok publikace). Název textu. Název internetového periodika, příp. portálu. Datum zveřejnění (Internetová adresa, Datum přístupu), Rozsah stran textu.

Internetové zdroje můžete v práci členit do oddílů s autorem a bez autora pro navýšení přehlednosti a orientace.

Když není autor textu dohledatelný, tak lze nahradit jeho jméno provozovatelem či lépe majitelem daných webových stránek či periodika. Tato varianta není ideální a připadá v úvahu opravdu jen tehdy, pokud není autor k dispozici.

Jak doporučuje webové stránky citovat ZČU


Dominantní tvůrce webu. Název.  Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit.datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

Místo či nakladatel jsou u webových zdrojů velmi těžko správně dohledatelné. Navíc místo se do citování internetových zdrojů dostalo spíše jako přežitek a i k účelu odkazování není důležité.

Jak odkazovat příspěvky či články z webových stránek?

Jak na citace webových stránek?

Tvůrce. Název příspěvku či článku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

U příspěvků či subjektivních článků je důležitý ve vztahu k relevanci jméno autora. Další informace o příspěvku mohou být v citaci vynechány.



Online knihy

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Klasické knihy v PDF ofocené lze citovat a také je to tak správně jako klasické knihy. Nehraje zde roli, že z nich čerpáte v elektronické podobě.

Nepovinné údaje pro citace webové stránky

Vedlejší či doplňující názvy publikace jsou nepovinné a autor je nemusí uvádět. Jedná se například o podtituly, které nejsou uvedeny na obalu knihy.

Další tvůrci je také nepovinný údaj, který je uváděn spíše zřídka.