Domů » Generální plná moc VZOR │Podmínky a ověření

Generální plná moc VZOR │Podmínky a ověření

autor Anna Kolářová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Generální plná moc VZOR

Pokud se nemůžete osobně účastnit jednání, při kterém je Vaše přítomnost sice vyžadována, ale může Vás někdo zastoupit, můžete se dohodnout s jinou fyzickou či právní osobou na tom, aby Vás smluvně zastupovala na tomto jednání. Před nedávnem jsme Vám přinesly článek, který se týkal plné moci všeobecně. V dnešním článku se zaměříme na generální plnou moc, její ověření, náležitosti a VZORY (můžete si stáhnout vzorový dokument v PDF nebo DOC).

⬇️VZOR GENERÁLNÍ PLNÉ MOCI SI MŮŽE STÁHNOU NÍŽE⬇️

Generální plná moc

Přinášíme Vám vzor generální plné moci, který si budete moci stáhnout a dle svých potřeb upravit. Upozorňuji, že je třeba generální plnou moc stáhnout nebo vytvořit kopii, aby se generální plná moc dala individualizovat dle Vašich potřeb a představ. Můžete si stáhnout tento dokument v PDF (výše) nebo v textovém souboru Google docs (níže pod žlutým tlačítkem). Dále zde naleznete informace, zda-li je potřeba mít generální plnou moc ověřenou, kdo Vám ji může ověřit, a jaké jsou podmínky pro udělení plné moci.

Náležitosti plné moci

Nejdříve se dobře rozmyslete, jestli nepůjde daný úkon za pomoci plné moci klasické. Generální plná moc může být riskantní, i když si myslíte, že dané osobě věříte. Generální plná moc by měla mít minimálně tyto náležitosti.

  • Datum i s podpisem zmocnitele.
  • Přesná identifikace zmocnitele – jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště.
  • Přesná identifikace zmocněnce – jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště.
  • Přesné vymezení rozsahu zmocnění.

Zákon 89/2012 Sb.

Smluvní zastoupení je ošetřeno v zákoně 89/2012 Sb., Díl 2, Oddíl 1, Obecná ustanovení, paragrafy 441 – 449. V bodech uvedených níže, Vám předkládáme zkrácené informace ze zákonu.

§ 441

Zmocněnec zastupuje druhou stranu (zmocnitele) v ujednaném rozsahu. Zmocnitel má uvést rozsah oprávnění. Pokud se plná moc netýká pouze konkrétního právního jednání, uděluje se plná moc v písemné formě. Pokud je nutná k zastupování forma veřejné listiny, postačí plnou moc úředně ověřit.

§ 442

Právo odvolat zmocnění. Zmocnitel může toto právo uplatnit po předchozí domluvě, anebo při zvláště závažných důvodech.

§ 443

Zmocnění právnické osoby. Toto zmocnění je v rozsahu působnosti jejího statutárního orgánu. Pokud tento orgán určí osobu, i ta se může stát zmocněncem.

§ 444

V případě, že se třetí osoba domnívá, že byla udělena pravomoc smluvního zastoupení druhé osobě, i když tomu tak nebylo, nemůže se zmocnitel dovolávat nedostatku zmocnění. Pokud se zmocnitel rozhodne, že původního zmocněnce již nechce za svého zástupce a chce si určit jiného zmocněnce, může tak učinit, pokud se s původním zmocněncem domluvil již dříve, anebo původní zmocněnec zmocnitele nezastupoval.

§ 445

Pokud za zmocnitele jednala osoba, která není právně způsobilá k takovýmto právním úkonům, nelze se toho dovolat. Tedy neznalost neomlouvá.

§ 446

V případě, že zmocněnec přestoupí své práva, která získal od zmocnitele, musí zmocnitel bez zbytečného odkladu takto učinit. Pokud se tak nestane, je zmocněncovo přestoupení považováno za vědomé od zmocnitele. Toto neplatí, pokud třetí osoba, se kterou zmocněnec jednal jasně poznal, že zmocněnec zástupčí oprávnění zřetelně překračuje.

§ 447

V případě, že zmocnitel vepsal do plné moci jasně a zřetelně pravomoci zmocněnce, a jsou-li tyto známy osobě, se kterou zmocněnec jedná, jejich překročení je považováno za porušení zástupčího práva.

§ 448

Zmocnění zaniká: vykonáním právního jednání, ke kterému byl zmocněnec zmocněn; odvoláním zmocněnce zmocnitelem, vypovězením zmocnění zmocněncem; úmrtím zmocněnce nebo zmocnitele; anebo v případě, pokud je zmocněnec či zmocnitel právnickou osobou a tato právnická osoba zaniká (nebylo-li ujednáno jinak). Do doby, než-li je zmocněnci dáno na vědomí, že zmocnění bylo odvoláno, má právo zmocněnec jednat za zmocnitele. Pokud jiná strana věděla, měla nebo mohla-li o tomto odvolání vědět, nemůže se tato dovolat.

§ 449

Pokud zmocnitel zemře, anebo zmocněnec vypoví zmocnění, učiní zmocněnec vše co nesnese odkladu pro to, aby zmocnitel či jeho právní nástupce neutrpěl újmu. Jeho jednání má stejné právní účinky, jako by zmocnění trvalo, pokud to není v rozporu s tím, co nařídil zmocnitel, či jeho právní nástupce. Zmocněnec vydá bez odkladu vše, co mu zmocnitel zapůjčil, nebo co pro zmocnitele získal. V případě úmrtí zmocněnce, musí tuto povinnost splnit každý, kdo má tyto věci u sebe.

Generální plná moc

Generální plná moc je smluvní zastoupení, ve které není uveden rozsah právních úkonů, ke kterým je zmocněnec zmocněn. Zmocněnec je tedy oprávněn provádět za zmocnitele veškeré právní úkony. Plná moc může být udělena jedné nebo více osobám. Zmocněncem v generální plné moci může být fyzická i právnická osoba.

V generální plné moci je problematické dokazování, zda-li došlo k překročení pravomocí zmocněnce. Pokud jsou u daného úkonu pochybnosti, tento úkon se posuzuje podle paragrafu 39 občanského zákoníku:

„Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům“

Plnou moc nelze použít při úkonech, které musí zmocnitel vykonat osobně. Jedná se například o výslech svědka, osoby podávající vysvětlení či účastníka určitého řízení. Zde je nutné subjektivní vysvětlení vnímání situace a to na základě přenesené zkušenosti bez osobního setkání nelze. Tuto osobní výpověď tedy není možné nahradit zmocněncem.

Generální plná moc VZOR

⚡ ČTĚTE: Vzor generální plné moci v Google docs neupravujte, ale jděte na Soubor -> Vytvořit kopii a tu si následně individualizujte a editujte.

Kdy je nutné mít plnou moc ověřenou?

Generální plná moc nemusí být ze zákona ověřena. Jelikož generální plná moc zmocňuje zmocněnce k různým právním úkonům, téměř neomezeného rozsahu, můžete se na úřadech setkat s tím, že Vám ji bez ověřeného podpisu ovšem neuznají – i když je to (dalo by se říci) nezákonné. Z tohoto důvodu je lepší si nechat generální plnou moc ověřit.

Kde si nechat ověřit plnou moc?

Plná moc a ověření podpisu zmocněnce probíhá nejčastěji na těchto třech místech. Mnoho lidí trpí milnou představou, že jedinou možností k ověření plné moci je notář. Smyslem je, aby zmocnitel uznal podpis na dokumentu za svůj před autoritou k tomu pověřenou. Plnou moc a její ověření můžete provést na těchto místech:

  • na pobočce České pošty, přepážka s označením CzechPoint
  • notář
  • matrika v místě bydliště

Podmínky

Jedinou a to poměrně zásadní podmínkou generální plné moci je tato:

Zmocněnec musí být způsobilý k provádění úkonů, ke kterým mu zmocnitel dal právo konat generální plnou mocí.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s generální plnou mocí? Dostali jste se Vy, nebo někdo z Vašich blízkých do situace, kdy bylo nutné vyplnit generální plnou moc? Byli jste v roli zmocnitele, anebo Vás někdo postavil do role zmocněnce? Podělte se s Vašimi zkušenostmi v komentářích.

Speciální plná moc k podpisu smlouvy

Generální plnou moc určitě nedělejte, pokud chcete zmocnit danou osobu pouze k jasně definovanému úkonu jako je podepsání kupní smlouvy, nájemní smlouvy nebo předávacího protokolu k bytu. V tomto případě ihned pod odstavec “zmocňuji” uveďte, koho a k čemu přesně zmocňujete.

Uveďte datum, kdy se daný podpis provede a hlavně nezapomeňte identifikovat důkladně předmět smlouvy (byt, auto či spotřebič).

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz