Domů » Jak fungují a k čemu slouží neziskové organizace?

Jak fungují a k čemu slouží neziskové organizace?

autor Radka Konečná
0 komentářů
Neziskové organizace a jejich financování

Armáda spásy, Člověk v tísni nebo třeba Fond ohrožených dětí. Víte, o čem je řeč? Neziskové organizace se v posledních letech staly velmi skloňovaným termínem, a to zejména na poli českých médií a politiky.

V článku se dozvíte, k čemu neziskové organizace slouží, jaký je rozdíl mezi státní příspěvkovou organizací a nestátní neziskovou organizací, a z čeho jsou financované. V závěru najdete také výpis některých problémů, s kterými se budete potýkat, pokud se rozhodnete neziskovku založit.

💡 Tip: Pokud plánujete založení vlastní firmy, přečtěte si , jak si zařídit živnostenský list.

Co jsou neziskové organizace?

Nejprve je potřeba se podívat na to, jak je možné neziskovou organizaci definovat. Z právního hlediska se jedná o právnickou osobu, jejímž cílem ale není zisk. I když by se podle názvu mohlo zdát, že neziskovky zisk vůbec nevytvářejí, není to pravda. Vytvořený zisk se ale musí vložit zpět do rozvoje a působení organizace. Cílem těchto organizací by obecně mělo být uspokojení potřeb občanů a komunit a veřejné blaho.

Neziskové organizace zastávají několik rolí:

  • Participativní: při níž je důležitá mobilizace občanů
  • Servisní: která zajišťuje služby či pomoc pro veřejnost v místech, kde je to aktuálně potřeba
  • Inovační: nabízí nové formy pomoci
  • Školící: povzbuzuje procesy vzájemné interakce, učí členy poznávat další názory
  • Ochrana práv: prosazuje změny ve společnosti s vyšším zájmem

Obecně lze neziskové organizace rozdělit do čtyřech skupin podle jejich funkce. Servisní poskytují klientům humanitární, zdravotní nebo sociální pomoc. Advokační se zabývají hájením lidských práv a prosazují princip rovnosti. Filantropické finančně i hmotně podporují jiné veřejně prospěšné organizace či aktivity. Zájmové se zabývají podporou zájmových činností, například sportovními, kulturními či řemeslnými aktivitami.

Rozdělení neziskových organizací

Neziskové organizace běžně rozdělujeme do dvou skupin: nevládní neziskové organizace a příspěvkové organizace státu. Nyní si toto rozdělení vysvětlíme:

Nevládní neziskové organizace (NNO)

Základní charakteristikou nevládní neziskové organizace je, že její zřizovatel není stát a její fungování tedy není na státu nijak závislé. NNO patří do takzvaného neziskového sektoru, pro který platí, že existuje vně státních struktur, avšak působí uvnitř, kde slouží veřejnému zájmu.

Od roku 1998 je zastřešuje Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, která prostřednictvím svého předsedy předkládá vládě dokumenty a materiály pro kvalitnější fungování těchto organizací. Přispívá k zveřejňování informací o NNO a informuje ohledně postavení NNO v kontextu Evropské unie.

Každá NNO má 5 mezinárodně uznávaných charakteristik. Ty nám říkají, že NNO mají být:

  • Institucionalizované: mají mít danou organizační strukturu
  • Soukromé: jsou institucionálně odděleny od státní správy
  • Neziskové: vzniklý zisk nelze rozdělit mezi vlastníky nebo vedení organizace
  • Samosprávné a nezávislé: mají mít vlastní vnitřní kontrolu
  • Dobrovolné: dobrovolnost může fungovat ve formě darů i v působení v organizaci

Právní formy NNO

NNO mohou fungovat v několika právních formách, přičemž každá z nich má své právní ukotvení. Jedná se například o: spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti, ústavy a školské právnické osoby, občanská sdružení, příspěvkové organizace či zájmová sdružení právnických osob.

Financování NNO

Neziskové organizace získávají finance z mnoha různých zdrojů, především pak z vlastní a doplňkové činnosti. Tyto činnosti rozdělujeme do dvou kategorií. První je prodej vlastních výrobků či služeb. Jedná se například o prodej symbolických produktů, kdy dárci neplatí ani tak za daný statek, jako spíš za symbolickou hodnotu, kterou tento statek představuje. Druhou kategorií je pořádání různých společenských akcí, jako jsou aukce, plesy a sportovní klání.

Další způsob financování je z reklam, dědictví, pojišťoven, příspěvků z veřejného rozpočtu či dotací. V současnosti jsou například na Ministerstvu pro místní rozvoj vypsány dotace pro NNO v oblastech bezbariérového užívání staveb, podpory v oblasti bydlení, rozvoj regionů, měst a obcí, či rozvoj cestovního ruchu.

Příspěvkové organizace státu

Funkcí příspěvkových organizací je zabezpečování realizace výkonu veřejné správy. Právními formami jsou příspěvkové organizace a bývalé rozpočtové organizace. Stejně jako u NNO i u těchto neziskovek platí, že nejsou založené za účelem zisku, musí být institucionalizované, samosprávné a dobrovolné.

Rozdělujeme je na zřizované územním samosprávným celkem a státem. První varianta se financuje z fondů, které se odvíjí od zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Právě územní samospráva je zřizovatelem příspěvkových organizací. Fondy se dělí na: rezervní, investiční, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb.

Financování a hospodaření státních příspěvkových organizací definuje ustanovení 54-70 zákona č. 2019/2000 Sb. Opět jsou tyto organizace financovány z fondů: rezervní fond, fond reprodukce majetku, odměn a fond kulturních a sociálních potřeb.

Velké neziskové organizace

Dokázali byste vyjmenovat alespoň tři neziskové organizace, které působí u nás nebo v zahraničí? V této části vám jich pár představíme.

České neziskové organizace

Pokud hledáte nějakou konkrétní nevládní neziskovou organizaci, pak máte možnost vyhledávat v Evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy. Do nachystaného formuláře stačí vyplnit pouze název organizace a vyjedou vám další informace.

V roce 2019 byla podle stránky Hlídací pes nejbohatší českou neziskovkou Fotbalová asociace České republiky, která měla výdaje vyšší než půl miliardy korun. Následovala CESNET, která podporuje vědu, výzkum a vzdělání. Dále Český svaz ledního hokeje, Horská služba ČR, Člověk v tísni, Český atletický svaz a Česká basketbalová federace.

České neziskové organizace a jejich financování

Zahraniční neziskové organizace

Jedna z největších celosvětových neziskovek je Transparent hands, která zajišťuje základní zdravotnické vybavení znevýhodněným lidem. Další je The Wikimedia Foundation. Kdo by neznal Wikipedii, ale napadlo by vás, že je také neziskovou organizací? Jejich cílem je zajišťovat čtenářům zdarma informace. Organizace BRAC potom pomáhá lidem v Bangladéši. Francouzská neziskovka Lékaři bez hranic poskytuje zdravotní péči obětem různých přírodních katastrof i válečných konfliktů.

Jak založit neziskovou organizaci?

Předem upozorňujeme, že založení neziskové organizace je opravdu náročný úkol, vyžadující trpělivost a nadšení. V této části vám představíme několik problémů, které budete v případě jejího zakládání řešit.

Musíte mít především jasno v tom, jaké zaměření bude vaše organizace mít. Chcete vzdělávat, chránit zvířata nebo snad pomáhat ekologickým organizacím? Zamyslete se, kolik podobných organizací již existuje, ať už ve vašem blízkém okolí nebo i na celorepublikové úrovni, a jestli máte vůbec šanci se na českém trhu udržet.

Dále se musíte rozhodnout, jakou právní formu si vyberete – spolek, ústav nebo třeba nadaci. Od toho se následně odvíjejí pravidla při zakládání.

Pokud zakládáte například spolek, pak pro jeho založení potřebujete minimálně tři členy, kteří se musí společně shodnou na přijetí stanov. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Za notářský zápis musíte zaplatit několikatisícový poplatek. Ve stanovách nesmíte zapomenout na název organizace, sídlo, účel, určení statutárního orgánu a práva a povinnosti členů.

Ještě před založením neziskovky je nezbytné zjistit, z jakých zdrojů ji budete financovat. Je vždy lepší spoléhat se na více zdrojů, než být odkázaný pouze na jeden. K tomu je dobré mít v týmu někoho, kdo se vyzná ve fundraisingu.

Nezapomeňte také na to, že musíte fungovat i na internetu. Jak jinak by se o vás lidé, dárci a sponzoři mohli dozvědět? Klíčové pro vás bude založení webových stránek a sociálních sítí, kde byste měli být po celou dobu fungování organizace aktivní.

Tímto výčtem však problémy nekončí. Pokud nejste znalí práva, doporučujeme vám právní problematiku řešit s odborníkem. Mnoho dalších problémů se objeví až za pochodu, což je ale normální. Navíc, je to sice těžký úkol, ale ne nereálný. Musíte však do toho dát vše!

💡 Tip: Víte, co to znamená, když po vás v práci chtějí, abyste byli flexibilní? Přečtěte si v našem článku.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz