Domů » Proč je emoční inteligence zásadní pro úspěch? [EQ]

Proč je emoční inteligence zásadní pro úspěch? [EQ]

autor Lenka Štěpánková
0 komentářů
EQ může být pro úspěch ještě důležitější než IQ | Zdroj: Pixabay

Dlouhá léta se za hlavní klíč k úspěchu považovala vysoká inteligence, tedy nadprůměrné IQ. Jenže se čím dál víc ukazuje, že pro úspěšný a spokojený pracovní i osobní život je mnohem zásadnější EQ, tedy emoční inteligence. Samotná inteligence se ostatně skládá z více složek, které jsou všechny velmi důležité.

🎓 Zajímavost: Říká se, že lidé s nadprůměrným IQ pracují pro lidi s nadprůměrným EQ.

Teorie mnohonásobné inteligence

Takzvaná teorie mnohonásobné inteligence, kterou v roce 1983 formuloval americký psycholog Howard Gardner, ukazuje, že existuje minimálně osm typů inteligence. Vysvětluje to, proč lidé jsou nadaní v některých ohledech a v jiných za ostatními zaostávají. Samotný inteligenční kvocient podle Gardnera nemůže pojmout veškeré dovednosti člověka. IQ testy jsou totiž orientované především na logicko-matematické dovednosti.

Jaké jsou druhy inteligence?

 • Logicko-matematická inteligence – tímto typem inteligence disponují především matematici a další vědci s exaktním myšlením
 • Verbálně-jazyková inteligence – jde o schopnost dobře se vyjadřovat, zpravidla ji mají spisovatelé, novináři a překladatelé
 • Tělesně-pohybová inteligence – tento druh je důležitý pro sportovce, řemeslníky, ale také chirurgy, jde tedy o koordinaci pohybů i jemnou motoriku
 • Vizuálně-prostorová inteligence – souvisí s orientací a schopností navigace, lidé s výrazně vyvinutou vizuálně-prostorovou inteligencí se často živí jako piloti a řidiči, významná je také pro architekty a sochaře
 • Hudební inteligence – jak název napovídá, tento typ inteligence je zásadní pro hudebníky, kteří potřebují rozumět rytmu, melodii i zabarvení zvuku, zajímavostí je, že se vyvíjí jako první
 • Interpersonální inteligence – vyznačuje se schopností vnímat emoce a touhy jiných lidí, označuje se též jako sociální a společenská inteligence, zvlášť rozvinutou by ji měli mít psychologové a učitelé
 • Intrapersonální inteligence – lidé, kteří mají vysoce vyvinutou intrapersonální inteligenci, umí dobře pracovat se svými emocemi a rozumět jim, díky tomu se dobře vypořádávají se stresem
 • Naturalistická inteligence – vysokou naturalistickou inteligenci mají zoologové a botanici, kteří umí dobře rozpoznávat živočišné a rostlinné druhy, ale také výborně rozumí souvislostem v celém ekosystému

Emoční inteligence

Pojem emoční inteligence pochází už z roku 1990, kdy jej definovali psychologové Peter Salovery a John Mayer. Ti za faktory důležité pro úspěch považovali dobré vyjadřování a chápání emocí, přátelskost, úctu i schopnost řešit mezilidské problémy. Lidé, kteří mají vysokou emoční inteligenci, podle nich dokáží dobře předvídat své i cizí emoce a využívat je při rozhodování. Do určité míry se emoční inteligence srovnává s interpersonální a intrapersonální inteligencí.

Daniel Goleman a jeho pojetí emoční inteligence

Obecně je považován za největšího propagátora konceptu emoční inteligence Daniel Goleman, který v roce 1995 vydal knihu s příznačným názvem Emoční inteligence. Dílo tohoto psychologa z Harvardu obletělo svět. Představil v něm výsledky svého výzkumu mezi vysoce postavenými manažery, jenž ukázal, že lidé úspěšní v zaměstnání zpravidla nemají nadprůměrné IQ, ale o to vyšší EQ.

🎓 Zajímavost: Daniel Goleman definoval emoční inteligenci takto: „Je to schopnost vyznat se sám v sobě i v ostatních, vnitřní motivace a zvládání emocí i emocí cizích.“

Složky emoční inteligence

Emoční inteligence se podle Golemana skládá z těchto složek:

 • sebeuvědomění – schopnost rozpoznat a pochopit své vlastní emoce a převzít za ně zodpovědnost
 • seberegulace – ovládání vlastních emocí a nálad
 • sociální dovednosti – společenská obratnost, díky které je možné vybudovat a udržet vztahy s jinými lidmi
 • empatie – podle Slovníku analytické psychologie zní definice empatie takto: „schopnost vstoupit do situace a emoční polohy jiného člověka a tímto způsobem jej chápat citově i kognitivně“
 • vnitřní motivace – umění motivovat sám sebe

Pro lidi s vysokým EQ je typické, že dokáží dobře rozpoznat své emoce, ale také je správně označit. Mají širokou emoční zásobu. Díky přesnému pojmenování pak dokáží s pocity lépe pracovat. Zároveň umí lépe čelit stresu, udělat kompromis, najít přátele a vytvářet fungující síť kontaktů.

🎓 Zajímavost:Podle teorie emocí existují tyto druhy emocí: radost, láska, strach, hněv, smutek, překvapení, hanba.

Jak se EQ měří?

Změřit EQ není tak jednoduché jako v případě IQ. Přesto EQ test existuje, je jich dokonce hned několik. Zásadní rozdíl oproti inteligenčnímu kvocientu je ovšem v tom, že v případě EQ testu otázky zpravidla nemívají jen jednu správnou odpověď. Spíše hodnotí sociální dovednosti, schopnost jednat a vycházet s lidmi. Tedy to, jak je člověk empatický.

💡 Tip: Hodnota EQ se v průběhu života mění, ovlivňuje ji to, co člověk prožívá, jakým vlivům se vystavuje. Emoční inteligenci je možné rozvinout. Je dobré zajímat se o ostatní, promíjet chyby, nehledat dokonalost, nebránit se změnám, ale také se umět odpojit.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz