Domů » Rozvod manželství a vypořádání SJM + vzor žádosti o rozvod

Rozvod manželství a vypořádání SJM + vzor žádosti o rozvod

autor Patrik Pilous
0 komentářů
rozvod a vyrovnání

Rozvod je obvykle složitou životní situací, u které znesnadňují špatné vztahy obou partnerů a také množství společného majetku. Ideální je, když se partneři dokáží dohodnout.

Rozvod manželství v České republice – jakým způsobem je možné se rozvést?

Český právní řád považuje za manželství takový trvalý svazek muže a ženy, který vznikl způsobem stanoveným zákonem a jehož účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Přestane-li toto soužití fungovat, jedinou možností, jak manželství rozvést je rozhodnutím soudu.

Manželství může být tedy v České republice rozvedeno pouze soudem, a to na základě návrhu jednoho z manželů nebo na základě společného návrhu obou manželů. Zároveň je však nezbytné splnit i další podmínky.

Dle zákona může být manželství rozvedeno pouze v případě, že je soužití manželů hluboce, trvale a nenávratně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Český právní řád v této souvislosti rozlišuje dva způsoby rozvodu manželství. Tzv. sporný rozvod, v rámci kterého soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství a tzv. nesporný rozvod, při kterém soud příčiny rozvratu nezjišťuje.

Jak probíhá nesporný rozvod manželství?

Jak bylo v úvodu již naznačeno, za nesporný rozvod manželství označujeme takový zánik manželství, při kterém se manželé společně dohodli nejen na podání společného návrhu na rozvod, ale shodli se také na ostatních skutečnostech. Mezi tyto skutečnosti patří především úprava péče o nezletilé děti a dohoda o majetkových poměrech. Pokud jsou tedy manželé zároveň rodiči nezletilého dítěte, musí mezi nimi dojít k dohodě o tom, komu bude dítě svěřeno do péče, na jeho výchově a výši případného výživného.

Tuto dohodu poté musí schválit soud. Samotné řízení o rozvodu manželství může proběhnout vždy až po řízení o úpravě poměrů k dětem. Je tedy potřeba počítat s dvěma soudními řízeními. Pokud jste však na úpravě poměrů domluveni, vše by mělo proběhnout v rámci jednoho stání u soudu. Vedle dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem musí manželé doložit také vzájemnou dohodu o majetkových poměrech a vypořádání majetku. 

Zároveň je nezbytné dodržet časovou podmínku, a to prohlášením, že manželství trvalo nejméně jeden rok a že manželé nevedou společnou domácnost déle než šest měsíců. Celý proces nesporného rozvodu manželství poté trvá kratší dobu, jelikož soud již nezkoumá a nezjišťuje samotné příčiny rozvratu manželství.

Sporný rozvod manželství

Druhým způsobem rozvodu manželství je tzv. sporný rozvod. Ten je oproti nespornému o poznání složitější. V této situaci totiž jeden z manželů nesouhlasí s tím, aby bylo manželství rozvedeno nebo jak by měla být upravena péče o dítě či vypořádán majetek a soud tak musí zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Soud v takovém případě trvá podstatně déle a celý rozvod manželství se může také velmi prodražit.

Soud v takovém případě nejprve rozhodne o výživě a výchově nezletilého dítěte a poté přistoupí k samotnému řízení o rozvodu manželství, v rámci kterého bude soud zjišťovat příčiny rozvratu. 

Žádost o rozvod – jak ji podat?

Pokud jste se rozhodli, že rozpadu manželství již nelze zabránit a přejete si podat žádost o rozvod, resp. návrh, myslete na to, že musíte splnit určité náležitosti. Přesto že si žádost o rozvod manželství můžete sepsat sami, vždy je vhodnější poradit se s advokátem.

Písemnou žádost o rozvod (přesněji návrh na rozvod) musíte podat příslušnému okresnímu soud. Tím je takový okresní soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště, pokud v obvodu tohoto soudu bydlí alespoň jeden z manželů. Návrh na rozvod poté podává jeden z manželů nebo v případě společného návrhu oba manželé. Soudní poplatek za podání návrhu je 2 000 Kč.

Po odeslání návrhu a zaplacení soudního poplatku přichází na řadu ústní jednání účastníků řízení. V případě, že oba manželé s rozvodem souhlasí, je takové jednání zpravidla formální a rychlé.

Vzor žádosti o rozvod manželství si můžete zdarma stáhnout zde

Jak dlouho trvá rozvod manželství a kolik vás bude stát?

V případě, že jsou manželé schopni se domluvit a jedná se o nesporný rozvod, celý proces je jednodušší. Vždy záleží na složitosti případu a konkrétních okolnostech, nesporný rozvod nicméně zpravidla bývá vyřešen do deseti měsíců. Pokud se jedná o rozvod bezdětných manželů, lze očekávat náklady přibližně do deseti tisíc korun.

V případě sporného rozvodu je však situace složitější. Vzhledem k tomu, že soud zjišťuje příčiny rozvratu, celé řízení se protáhne a zároveň stoupnou náklady. U sporného rozvodu záleží na mnoha okolnostech, nicméně je nutné počítat s náklady přinejmenším od deseti tisíc korun. Nejsou-li manželé schopni se domluvit navíc na úpravě péče o děti, celé řízení se může protáhnout i na několik let.

💡 Tip: Přečtěte si také článek o nájemní smlouvě + vzor.

Vypořádání majetku – co je součástí SJM?

Společné jmění manželů, zkráceně SJM, lze chápat jako souhrn veškerého majetku, který manželům  náleží. Důležité je pamatovat na to, že součástí tohoto jmění není jen samotný majetek, ale také dluhy a půjčky manželů. SJM jako takové podléhá buďto zákonnému režimu, smluvenému režimu nebo je založeno rozhodnutím soudu.

Toto rozdělení je velmi důležité právě z pohledu toho, co do společného jmění manželů patří a co již nikoli. V případě smluveného režimu si manželé sami určí, co je součástí SJM a co je z něj naopak vyloučeno. Poté mluvíme o tzv. zúžení či rozšíření společného jmění manželů či o úplném oddělení jmění manželů.

V případě zákonného režimu mají oba manželé k majetku stejná práva. Co přesně však do SJM patří? Součástí společného jmění manželů je vše, co jeden z manželů nebo oba společně nabyli za doby trvání manželství. Existuje však několik výjimek.

Součástí SJM není to, co:

  • Slouží osobní potřebě jednoho z manželů
  • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

SJM a dluhy

Součástí společného jmění manželů jsou také již zmiňované dluhy manželů. Do SJM patří nejen dluhy, které převzali oba manželé společně, ale také ty, které převzal pouze jeden z manželů. V takovém případě však musí být splněna podmínka souhlasu druhého manžela s převzetím takového dluhu, případně musí být dluh převzat v rámci obstarávání každodenních nebo běžných potřeb domácnosti. V případě, že však manželé nechtějí postupovat dle zákonného režimu, vždy je možné využít režim smluvený.

Pokud se vám článek líbil, tak si přečtěte také o úroku z prodlení nebo o tom, jak zlepšit paměť.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz