Domů » Přihlášení a registrace na úřadu práce | Jak postupovat?

Přihlášení a registrace na úřadu práce | Jak postupovat?

autor Monika Kolářová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Registrace a přihlášení

Reorganizace práce, snižování odměn, vize propouštění… Klasická situace, kterou již zajisté zažilo mnoho z vás. Obdržením výpovědi z pracovního poměru se svět nehroutí. Daná situace může podpořit vaši motivaci a schopnost správně motivovat k dalšímu rozvoji nejen sebe, ale i členy vaší rodiny. Ke zmírnění především finančních dopadů této situace je však nutné vědět, co rozhodně nesmíte vypustit a opomenout. Co vás teď čeká? Přihlášení a registrace na úřadu práce. Jak postupovat?

Je přihlášení a registrace na úřadu práce opravdu nutné?

V případě ztráty zaměstnání, ukončení studia či čtyřleté mateřské dovolené je rozumné se přihlásit na příslušném úřadu práce. Pokud se stihnete přihlásit, ideálně do tří dnů od ukončení pracovního poměru, vyhnete se povinnosti si sami hradit zdravotní pojištění. Změnu plátce zdravotního pojištění ovšem musíte povinně hlásit na zdravotní pojišťovně, aby bylo zřejmé, kdo je za vás pojištění odvádí. Pojišťovny ze zákona vyžadují nahlášení změny do osmi dnů.

Psychologické poradenství ÚP

Jak se přihlásit a zaregistrovat na úřadu práce?

Úřad práce je vhodné navštívit osobně a nejlépe v místě trvalého bydliště. Po domluvě s přiděleným zprostředkovatelem zaměstnání se můžete individuálně dohodnout na dalších návštěvách. Formuláře nutné pro zaregistrování do evidence uchazečů o zaměstnání si můžete stáhnout z webové stránky a vyplnit je v pohodlí vašeho domova nebo na recepci příslušného úřadu práce. S vyplněnými formuláři zamíříte k přidělenému zprostředkovateli zaměstnání nebo je můžete podat prostřednictvím elektronické podatelny.

Které formuláře musím pro registraci vyplnit?

Není se čeho obávat. Úřad práce bude samozřejmě požadovat nějaká osobní data o vaší osobě, bydlišti, ukončeném vzdělání, pracovních zkušenostech, důvodu ukončení předchozího zaměstnání i představě o nové pracovní pozici. Vyplníte Žádost o zprostředkování zaměstnání. Můžete přiložit i aktuální životopis. Pokud máte odpracovaných 12 měsíců a účast na důchodovém pojištění, vyplníte také k posouzení Žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Jaké jsou podmínky přijetí elektronicky podané žádosti?

Elektronická žádost musí být podána jako příloha e-mailu ve specifikovaných formátech (Acrobat Reader – *.pdf, Software602 Text602 – *.txt, Microsoft Word – *.doc, *.docx… a další). Vámi podané žádosti musí být elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem (kvalifikovaný elektronický podpis nebo podpis ověřený kvalifikovaným certifikátem). Vaše podání je nutné zaslat na e-mailovou adresu příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.

Nabídka pracovní pozice

Jak je to s přihlášením na úřad práce mimo bydliště?

V tomto případě se jedná o nestandardní situaci. Uchazeč o zaměstnání se může přihlásit na úřad práce v místě přechodného bydliště, pokud jeho důvody jsou shledány jako vážné a věcně naplňují zákon o zaměstnanosti § 5 písm. c). Tuto situaci je nutné nejprve konzultovat s úřadem práce v místě trvalého bydliště a dohodnout se s příslušným pracovníkem.

Zákon o zaměstnanosti v § 5 písm. c) specifikuje tyto důvody:

 1. Nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let.
 2. Nezbytná osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let.
 3. Nezbytná osobní péče o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou.
 4. Docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte.
 5. Místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela.
 6. Zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání.
 7. Jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže.

Jaké doklady jsou nezbytné pro přihlášení a registraci na úřadu práce?

Pro vlastní registraci, v návaznosti zda se jedná o první nebo o opakovaný kontakt s úřadem práce, potřebujete doklad totožnosti – ideálně občanský průkaz nebo rodný list, popřípadě cestovní pas. Předávání dalších dokumentů se liší podle aktuální životní pozice a předchozích pracovních zkušeností i forem pracovních poměrů. Zaměstnanci většinu dokladů obdrží od svých bývalých zaměstnavatelů.

Bývalí zaměstnanci

Propuštění zaměstnanci dokládají zápočtový list (doklad o délce pracovního poměru, nemoci, počtu odpracovaných dnů), potvrzení o ukončení pracovního poměru (výpověď, uplynutím sjednané doby, dohodou), evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o výši průměrného výdělku (i z výkonu vedlejšího zaměstnání na základě Dohody o provedení práce a pracovní činnosti), případně výši vyplaceného odstupného. Dále je nutné doložit doklady ohledně zdravotního omezení nebo invaliditě a jejím stupni.

Nabídka zaměstnání

Studenti

Ti, kteří ukončili střední školu maturitní zkouškou, mají status studenta a zdravotní pojištění za ně odvádí stát do 30. června. Pokud není studium ukončeno z důvodu zdravotních problémů (prokazatelných), je pojištění hrazeno až do termínu vykonání náhradní zkoušky. V případě opravných termínů je status studenta platný do konce letních prázdnin. Studenti bez zaměstnání musí doložit doklad o ukončení studia (maturitní vysvědčení, diplom), potvrzení o zaměstnání (pokud v průběhu studia pracovali), případně potvrzení o zdravotním omezení.

Rodiče po mateřské dovolené

Rodičům s ukončeným pracovním poměrem v průběhu mateřské se doporučuje přihlášení na úřadu práce do tří dnů po ukončení mateřské dovolené. O tomto faktu je také nutné do osmi dnů informovat zdravotní pojišťovnu, aby jim nevznikal deficit v platbách zdravotního pojištění. Pokud byli před nástupem na mateřskou dovolenou řádně zaměstnáni a pracovní poměr skončil uplynutím sjednané doby či ukončením činnosti firmy, dokládají stejné dokumenty jako zaměstnanci.

OSVČ

Podnikatelé, kteří se rozhodli ukončit svou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů či neúspěchu podnikání. V prvé řadě musí o svém rozhodnutí ukončit samostatně výdělečnou činnost informovat okresní správu sociálního zabezpečení, finanční úřad a zdravotní pojišťovnu. Den ukončení činnosti si můžete stanovit sami. Doporučuje se rovněž navštívit živnostenský úřad a pozastavit či přímo zrušit živnostenský list. Pro registraci je nutné doložit na příslušném úřadě práce potvrzení o ukončení nebo přerušení činnosti, popřípadě také potvrzení o ukončené náhradní době (mateřská dovolená, péče o osobu blízkou a další).

Kdy vzniká nárok na státní podporu?

Podmínkou pro přidělení dávky státní podpory je účast na sociálním a důchodovém pojištění po dobu nejméně dvanácti měsíců v průběhu posledních dvou let. Při nesplnění této podmínky vás úřad práce zaregistruje do evidence, bude za vás platit pojistné, ale nebude vám vyplácet podporu. To se týká především čerstvých absolventů škol, sezónních pracovníků či případů pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou – např. na šest měsíců apod.

Jakou výši státní podpory můžete v roce 2020 očekávat?

Výše přiznané státní podpory je ovlivněná výší vašeho předchozího výdělku. Maximálně částka, kterou máte nárok v roce 2020 obdržet, činí 19 389 Kč. Důležitý je také důvod ukončení pracovního poměru. V případě nadbytečnosti, reorganizace, uplynutí sjednané pracovní doby máte nárok na dávky. V opačném případě, například při nespokojenosti s kvalitou vaší práce nebo propuštění ve zkušební době, nemusí nárok na podporu vzniknout.

Zrušení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti, reorganizace

Pokud vás postihne tato nemilá okolnost, je vhodné si tento důvod přímo nechat uvést do výpovědi. V tomto případě počítejte s podporou 65 % předchozího čistého výdělku po dobu prvních dvou měsíců. Další dva měsíce už to bude pouze 50 % a po zbytek podpůrné doby jen 45 %.

Podpůrná doba se může lišit podle věku zaměstnanců:

 • Zaměstnanci ve věku do 49 let mají nárok na podporu po dobu 5 měsíců.
 • Zaměstnanci ve věku do 50  – 55 let mají nárok na podporu po dobu 8 měsíců.
 • Zaměstnanci ve věku nad 55 let mají nárok na podporu po dobu 11 měsíců.

Po uplynutí podpůrné doby vám vzniká nárok na tzv. životní minimum, které si můžete žádat na příslušném ČSSZ. Od 1. dubna 2020 bylo stanoveno na částku 3860 Kč pro jednotlivce.

231 RPB zdravotní pojišťovna

Podpůrná doba v případě, že jste dostali odstupné

V tomto případě vám úřad práce pouze oddálí vyplacení státní podpory o několik měsíců, než spotřebujete výši odstupného. Fakt, že jste obdrželi odstupné i jeho konkrétní výši by měl předchozí zaměstnavatel doložit k potvrzení o výši průměrného výdělku. Není vhodné tento fakt zamlčet před úřadem práce. Pokud by tato skutečnost vyšla najevo, můžete být vyzváni k navrácení neoprávněné vyplacené státní podpory.

Podpůrná doba v případě, že jste sami ukončili pracovní poměr

Pokud se sami rozhodnete ukončit pracovní poměr, je nutné si dát pozor i na odůvodnění. Nárok na státní podporu vzniká pouze při ukončení pracovního poměru ze závažných důvodů – péče o osobu blízkou, péče o dítě do čtyř let, zdravotních důvodů či platební insolvence firmy, je vám přiděleno pouze 45 % z předchozí čisté mzdy. Ukončíte-li pracovní poměr z důvodu, že máte pocit, že nastal ten správný čas na změnu zaměstnání, rozporů na pracovišti a jiných, nemusí vám nárok na podporu vzniknout.

Opětovné přihlášení a registrace na úřadu práce

Nová práce nemusí být ideální nebo s vámi prostě není spokojený nový šéf a rozhodne se pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době. V této situaci je opět vhodné se přihlásit a registrovat na úřadu práce a mít jistotu uhrazeného pojištění od státu. Pokud jste si v průběhu předchozí evidence na úřadu práce neodčerpali celou státní podporu, tak vám vznikne nárok na její zbytek. Ten se však bude počítat z výše čistého výdělku v posledním zaměstnání. Proto je dobré zvážit nabídnutou pracovní pozici se všemi jejími aspekty.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pozdní přihlášení a registrace na úřadu práce

Pokud se nestihnete přihlásit a registrovat na úřadu práce včas, můžete se potýkat s dalšími finančními problémy. Zdravotní pojišťovna po vás bude vyžadovat doplatek za celou dobu, kdy za vás již neplatit pojištění zaměstnavatel nebo patřičný úřad práce. Také mějte na paměti, že registrace na úřadě práce je také započítávaná pro nárok na starobní důchod. Jiná situace nastává, pokud jste po ukončení pracovního poměru na řádné nemocenské. Tam se na vás vztahuje ochranná lhůta 7 dní.

Nepřihlášení na úřad práce

Pokud se rozhodnete po ukončení pracovního poměru vyhnout procesu přihlášení a registrace na úřadu práce, pak je nutné se přihlásit k placení zdravotního pojištění. Na pobočce zdravotní pojišťovny se můžete hlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a ze svých zdrojů hradit měsíční platbu 1971 Kč (pro rok 2020). Další možností je rozhodnout se v čem a jak budete podnikat, založit si živnostenský list a informovat patřičné úřady.

Kdy se ze zákona nemůžete přihlásit a registrovat na úřad práce?

Zákon o zaměstnanosti jasně specifikuje případy, kdy není možné zaregistrovat fyzickou osobu do evidence uchazečů o zaměstnání:

 • Zájemce o zaměstnání je v pracovní neschopnosti (krátkodobé i dlouhodobé).
 • Uchazeč o zaměstnání je ve výkonu odnětí svobody nebo vykonává ochranné opatření v detenci.
 • Žadatel o práci je gravidní a pobírá mateřský příspěvek (ten je možné čerpat v rozmezí 6 – 8 týdnů před porodem a je vyplácený celkem 6 měsíců).
 • Jedná se o invalidu ve třetím stupni. Výjimkou je fyzická osoba ve třetím stupni, která je schopná výdělečné činnosti v limitovaném rozsahu a za určitých specifických podmínek.
 • Uchazeč o zaměstnání bez vážného důvodu sám ukončí pracovní poměr, který mu zprostředkoval úřad práce.
 • S uchazečem o zaměstnání je ukončený zaměstnanecký poměr na základě hrubého porušení pracovní kázně.

Vyřazení z úřadu práce

Z úřadu práce je možné se nechat vyřadit v případě, že se vám podaří najít práci, kde snad budete šťastní nebo zahájíte vlastní podnikání. Další alternativou je, že vám úřad práce zajistí zaměstnání. Odmítnout můžete celkem dvakrát, pak vás úřad práce z evidence bez milosti vyřadí. Obdobnou situaci můžete zažít v případě, že nastoupíte do zaměstnání a do půl roku zaměstnání zanecháte bez udání závažného důvodu. Pak máte nárok na přihlášení a registraci na úřadu práce až po uplynutí následné půlroční lhůty od ukončení pracovního poměru.

Ztráta zaměstnání je dnes bohužel běžnou součástí našeho profesního života. Umět se s ní poprat a hlavně ji zvládat po psychické a finanční stránce je nezbytnou nutností. Nemusí však být vždy negativní zkušeností. Díky ztrátě zaměstnání můžeme poznat sílu opravdového přátelství. Nalezení vhodné pracovní pozice je pro nás nejen změnou, ale také úspěchem, který přináší propojení vnější a vnitřní motivace.

Pokud si začínáte hledat práci, určitě si projděte nabídky inzertních webů. Například na webu avizo.cz najdete tisíce pracovních nabídek, přehledně rozdělených podle oboru a regionu. Přejeme vám, abyste si co nejdříve našli tu pravou práci právě pro sebe.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz