Domů » Jak na ukončení a výpověď ve zkušební době? VZOR [2023]

Jak na ukončení a výpověď ve zkušební době? VZOR [2023]

autor Dominika Veselá
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Výpověď, zrušení pracovní smlouvy

Výpověď neboli Ukončení pracovního poměru ve zkušební době může být tím správným řešením pro ty, co se v práci necítí komfortně neodpovídá jejich představě. Znáte ten pocit, kdy se snažíte podávat stoprocentní pracovní výkon od samotného počátku, kdy podepíšete smlouvu, ale postupem času zjišťujete, že to není úplně ono? Možná je načase popřemýšlet o výpovědi ve zkušební době, tj. dokud je čas. V článku se dozvíte, jak postupovat a naleznete zde i jednoduchý vzor výpovědi ve zkušební době.

Náš tip: Přečtěte si článek Jak si najít práci, kde budeme šťastni a už nikdy se nestresujte podáváním výpovědi ve zkušební době.

Jaké náležitosti by měla výpověď ve zkušební době?

 • Identifikační informace o zaměstnavateli (jméno, datum narození/IČ/DIČ, adresa podnikání).
 • Identifikační informace o zaměstnanci (vaše jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště).
 • Označení smlouvy a předmětu.
 • Datum, ke kterému podáváte výpověď ve zkušební době.
 • Podpis.

VS.

V některé práci jednoduše dnes již stačí řici, že chcete skončit a o vše ostatní se postarají. Zjistěte si tedy prvně, jaké jsou ve vaší práci konvence, abyste se zbytečně nepachtili s výpovědí a přitom stačilo říct – končím.

Co znamená výpověď a zrušení pracovního poměru ve zkušební době?

Odborné publikace popisují pracovní poměr jako „vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jehož předmětem jest pracovní činnost, kterou zaměstnanec bude za mzdu, případně plat, pro zaměstnavatele vykonávat“.

Jakákoli změna nebo přímo zánik pracovního poměru musí být prováděn v souladu se zákoníkem práce, přičemž pro občany je stanoveno pět základních možností (nebo pilířů, chcete-li), jak je možné dosáhnout rozvázání pracovního poměru.

Mezi ty nejzákladnější patří:

 • Dohoda
 • Výpověď
 • Okamžité zrušení
 • Zrušení ve zkušební době
 • Uplynutím předem stanovené doby (při sjednání poměru na dobu určitou)

Pro čtvrtý zmíněný způsob, tj. pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době, platí následující:

Jde o jeden ze způsobů jednostranného rozvázání pracovního poměru a připadá v úvahu pouze v případě, že si oba účastníci pracovního poměru zkušební dobu dohodli písemně.

To je modifikovaný výňatek ze zákoníku práce, který jasně říká, že nestačí se při podpisu smlouvy se zaměstnavatelem ústně domluvit, například „Nastup k nám od prvního následujícího měsíce, já ti dám lhůtu dvou měsíců, aby ses rozhodl/a, jestli se ti u nás líbí!“ Takový postup je nepřípustný a neobhájíte jej ani v případě, že máte pro tento rozhovor svědky.

V pracovní smlouvě musí být jasně napsáno, že se sjednává zkušební doba na určitou dobu (většinou od jednoho do tří měsíců). Teprve tehdy lze uvažovat o ukončení pracovního poměru takříkajíc ze dne na den.

Jaká jsou pravidla rozvázání pracovního poměru ve zkušební době?

Předtím než si zodpovíme tuto otázku, musíme si objasnit, co to vlastně je zkušební doba? Tento pojem opět definuje zákoník práce, a to konkrétně paragraf (§) 35. V něm se doslova píše:

Zkušební doba je časový úsek sjednaný na počátku pracovního poměru, který vzniká dnem vzniku pracovního poměru. Zkušební doba musí být sjednána písemně.

Odborníci dále uvádějí, že smyslem zkušební doby je možnost obou účastníků pracovního poměru ověřit si, zda jim konkrétní pracovní poměr vyhovuje, či nikoli. Neplatí zde tedy to, co si mnozí z nás doposud myslí, tedy že zkušební doba je ustanovena pouze pro zaměstnavatele, aby si takříkajíc ověřili, zda jim „nováček“ vyhovuje. Zcela stejně funguje i pro nového pracovníka, aby zjistil, zda mu sedí např. pracovní prostředí, náplň práce nebo plat.

Nevyhovuje vám mzda? V článku Jak si říci o zvýšení platu se dozvíte spoustu triků, jakými argumenty přesvědčit zaměstnavatele k tomu, aby vám přidal.

Na otázku “Je zkušební doba povinná?” ovšem odpovídáme, že ne. Jedná se o de facto dobrovolnost ze strany zaměstnavatele, ačkoli se to tak na první pohled nemusí zdát. Nicméně je takřka pravidelnou součástí každé pracovní smlouvy.

Jaká jsou tedy zásadní pravidla pro zkušební dobu?

 1. Bezpodmínečně musí být sjednána písemně.
 2. Musí být jasně definována v pracovní smlouvě.
 3. Účastníci pracovněprávního vztahu musí zkušební dobu sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání.

To jsou tři naprosto esenciální předpoklady pro vznik “institutu zkušebního období”. Bez nich se o něm nedá uvažovat a nemá právní váhu. V dalších odstavcích se seznámíte s dalšími pravidly zkušební doby.

Nelze ji do smlouvy doplnit

Zkušební dobu nelze do smlouvy „vepsat“ dodatečně, tzn. nemůžete si ji se zaměstnavatelem dojednat, pokud už pracovní poměr vznikl. Jakmile jednou nastoupíte do zaměstnání a zkušební dobu nemáte ve smlouvě zahrnutou, máte bohužel smůlu.

Maximální délka je šest měsíců

Ptáte se “Jak dlouho může zkušební doba trvat?” U většiny typů pracovního poměru lze zkušební dobu sjednat maximálně na tři měsíce po sobě jdoucí. U osob, které budou zastávat významné vedoucí posty, lze zkušební dobu stanovit na šest po sobě jdoucích měsíců. Nic pochopitelně nebrání tomu sjednat zkušební dobu na kratší časový úsek (klidně i v řádech několika týdnů).

V rámci jedné práce pouze jednou

V daném pracovním poměru lze zkušební dobu sjednat POUZE jednou. Není možné prodloužení zkušební doby (popř. její reaktivace) v případě, že se např. z řadového zaměstnance firmy stane její vedoucí.

Ne déle než polovinu dohodnuté doby

Délka zkušební doby nesmí přesáhnout polovinu doby trvání pracovněprávního vztahu. Máte-li podepsanou smlouvu dejme tomu na čtyři měsíce (od ledna do dubna), může být zkušební doba dohodnuta maximálně na dva měsíce, tj. do 28. února). Jde o metodu ochrany zaměstnance, který pak rychleji přestoupí ze zkušební doby do plnohodnotného pracovního poměru a nehrozí mu nadále takříkajíc „výpověď ze dne na den a z hodiny na hodinu“.

Prodloužení jen ve výjimečných případech

Zkušební doba by se neměla dodatečně prodlužovat. Jedinou výjimku tvoří situace, kdy pracovník nevykonává práci ve zkušební době např. pro celodenní překážky v práci nebo čerpá dovolenou nebo pro nemoc. Zejména prodloužení zkušební doby o nemoc je dnes velice populární. Zkušební doba se přitom prodlužuje o dny „nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti“.

Otextování není těžké

Textace, která začlení zkušební dobu do pracovní smlouvy, není nikterak složitá. Stačí vepsat jednu větu, například „Zkušební doba činí dva měsíce.“ Nebo „Smluvní strany sjednávají zkušební dobu v délce tří měsíců.“

Jak na zrušení pracovního poměru ve zkušební době?

Podle paragrafu § 66, odstavce 2 zákoníku práce musí být výpověď ve zkušební době podána písemně, stejně jako byla sjednána v pracovní smlouvě. Jestliže není zrušení pracovního poměru ve zkušebním období sjednáno písemně, nepřihlíží se k němu.

Odborní poradci se dále nechávají slyšet:

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době může přijít jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Za úplné skončení pracovněprávního vztahu se považuje den doručení zrušovacího dokumentu, pokud přímo ve výpovědi není uveden den pozdější.

Z výše uvedeného vyplývá, že můžete sami sepsat žádost o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, v němž musíte ovšem uvést, ke kterému dni chcete práci ukončit. Pokud tak neučiníte, je za den skončení pracovního poměru považován ten, kdy žádost dorazila k vedení.

V článku Kdy je správný čas na změnu zaměstnání se dozvíte, kdy začít uvažovat o přestupu do jiné práce.

Jestliže tedy žádost o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době posíláte doporučeně poštou a zaměstnavatel (nebo zaměstnanec, záleží od kterého z uchazečů tento nápad vzejde) si písemnost nevyzvedne v lhůtě deseti dnů, je poslední den této lhůty považován za ukončení pracovního poměru (neboť se ze zákona považuje desátým dnem za doručenou). Samozřejmě platí, že k plnému zrušení pracovního poměru dojde pouze pokud onen desátý den ještě stále spadá do zkušební doby.

Náš tip: Pokud se po skončení pracovního poměru ve zkušební době hodláte evidovat na Úřadu práce, řiďte se radami v článku Přihlášení a registrace na Úřadu práce.

VZOR výpovědi ve zkušební době a co má obsahovat?

Zajímá vás, jak napsat výpověď ve zkušební době? Vězte, že nejde o nic přehnaně složitého. Nemusíte si nikde vyzvedávat formuláře s předvyplněným vzorem nebo se radit s odborníky. Žádost o ukončení pracovního poměru ve zkušební době zvládnete napsat sami a navíc tak, aby ji všude bez řečí přijali.

Pro inspiraci můžete použít například tento vzor ukončení pracovního poměru ve zkušební době:

„Já, níže podepsaný (jméno a příjmení), datum narození (den, měsíc, rok), bytem (adresa trvalého bydliště), ruším ve zkušební době pracovní poměr u vás jako zaměstnavatele, a to podle ust. § 66 a následujícího zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, jenž je doložen podepsanou pracovní smlouvou uzavřenou dnem (den, měsíc a rok).“

Z výše uvedeného vyplývá, že do písemné výpovědi ve zkušební době musíte uvést:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Datum narození (ve formě den, měsíc, rok)
 • Adresu trvalého bydliště
 • Datum podepsání pracovní smlouvy

Odborníci dále radí do formuláře o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zahrnout i větu o tom, ke kterému datu chcete pracovní poměr ukončit.

Pokud ukončujete hlavní nebo vedlejší pracovní poměr ve zkušebním období a chcete onomu dokumentu dodat na věrohodnosti a serióznosti, je dobré detailně rozepsat i informace o zaměstnavateli.

Experti doporučují následující vzor zrušení pracovního poměru, který je aktualizován pro rok 2020, ale hodí se i pro léta následující.

VZOR výpovědi ve zkušební době ze strany zaměstnance

Jako zaměstnanec s podepsanou smlouvou máte nárok a právo podat výpověď, pokud vám práce u stávajícího zaměstnavatele nebude vyhovovat. Pak se mluví o výpovědi z pracovního poměru ve zkušební době, jejíž vzor uvidíte dále v textu.

„Zaměstnavatel“

Název společnosti:

Sídlo společnosti:

IČ:

Věc: ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

Jméno a Příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

„Vážený/á (jméno firmy nebo společnosti),

Ve Vaší firmě jsem byl/a zaměstnán/a jako (název pozice) na základě pracovní smlouvy ze dne (den, měsíc, rok) a doposud jsem ve zkušební době.

Tímto v souladu s § 66 zákoníku práce ruším pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí ke dni (den, měsíc, rok).“

V (město) dne (den, měsíc, rok).

VZOR výpovědi ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

Pokud tuto žádost sepisuje zaměstnavatel, vypadá odpovídající formulář velice podobně, jen v něm bude pochopitelně několik málo změn.

Vzor výpovědi ze strany zaměstnavatele by mohla vypadat nějak takto:

„Zaměstnavatel“

Název společnosti:

Sídlo společnosti:

IČ:

Věc: ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

Jméno a Příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

„Vážený/á (jméno a příjmení zaměstnance),

V naší firmě jste byl/a zaměstnán/a jako (název pozice) na základě pracovní smlouvy ze dne (den, měsíc, rok) a doposud jste ve zkušební době.

Tímto v souladu s § 66 zákoníku práce rušíme pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí ke dni (den, měsíc, rok).“

V (město) dne (den, měsíc, rok).

Na konci formuláře bude ještě zmínka o názvu a adrese společnosti a razítko této společnosti spolu s podpisem odpovědné osoby.

Důvodů k podání výpovědi může být mnoho. Ať už vám nevyhovuje pracovní prostředí, výše platu nebo pracovní náplň, právě ona zkušební doba slouží k tomu, aby si jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel ověřili, zda jim sjednaný pracovněprávní vztah oboustranně vyhovuje.

Pokud jste právě podali výpověď ve zkušební době a nemáte momentálně jinou práci, můžete zkusit triky pasivního příjmu.

Přečtěte si také o tom, jaká práce je vhodná pro introverty nebo o tom, jak se bránit šikaně na pracovišti.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz