Domů » Ohlašovací živnost: Volná | Vázaná | Řemeslná

Ohlašovací živnost: Volná | Vázaná | Řemeslná

autor Monika Kolářová
0 komentářů
Ohlašovací živnost

Lákalo vás někdy pracovat na živnost? Máte pocit, že stávající zaměstnání pro vás ztrácí atraktivitu? Horší se platové podmínky, vázne komunikace s nadřízeným a loňský zaměstnanecký benefit byl také zajímavější. To jsou jasné signály, které naznačují nutnost změny. Založit si vlastní živnost a zařídit si život po svém je nasnadě. Máte přehled o živnostech?

Co se rozumí pod pojmem živnost?

Živností se podle zákona č. 455/1991 Sb. § 2 rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 3 přesně vymezuje, které lidské aktivity nejsou a nemohou být považované za živnost.

Jedná se o tyto aktivity:

 1. Provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě.
 2. Využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory.
 3. Výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu.
 4. Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.
 5. Provádění archeologických výzkumů.
 6. Činnost soudních tlumočníků a soudních překladatelů.
 7. Výkon znalecké činnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Živnostenský zákon také přesně stanovuje, které lidské činnosti nemohou být provozovány na základě živnostenské listu, neboť se na ně vztahuje speciální zákonné opatření.

Z poměrně dlouhého výčtu profesí, který si můžete ověřit v živnostenském zákoníku, stojí za zmínku tyto: práce úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, aktivita burzovních dohodců, práce advokátů, notářů, patentových zástupců, soudních exekutorů a dalších.

Před vlastním zahájením činnosti je tedy nutné se nejprve dobře zajímat o předmět podnikání a v předstihu si ověřit, zda splňujete podmínky stanovené zákonem. Také je nutné znát podmínky kladené ohledně fungování provozovny.

💡Tip: Nechte se motivovat dalším příspěvkem: Barbora Stodůlková: Živnostenský list v 19 letech byl přelomový

Členění živností

Živnostenský zákon dělí živnosti na ohlašovací a koncesované. Jaký je mezi nimi rozdíl? Ohlašovací živnost je možné provozovat při splnění zákonem stanovených podmínek a stačí ji pouze ohlásit na příslušném úřadě.

Koncesovanou živnost může občan provozovat pouze na základě udělené koncese. K jejímu získání musí splnit požadované kvalifikační požadavky a prokázat odbornou způsobilost. Živnostenský zákon se jí věnuje v § 26 a 27.

Které živnosti jsou ohlašovací?

Za ohlašovací považujeme živnost řemeslnou, vázanou a volnou. Čím se od sebe liší? Pro jejich získání je nutné doložit odbornou způsobilost vymezenou zákonným stanovením a také prokázat stanovenou praxi v oboru. 

Živnost ohlašovací řemeslná

Živnostenský zákon o ní pojednává v § 21 a 22, kde přesně vymezuje požadavky ohledně odborné způsobilosti (zpravidla výuční list nebo maturitní vysvědčení) i požadované praxe. Podmínkou je také ohlášení činnosti na živnostenském úřadě.

V příloze č. 1 k zákonu 455/1991 Sb. najdete přesné a podrobné informace o profesích, které spadají do kategorie řemeslných živností. Také je zde popsaná obsahová náplň jednotlivých živností. Před zahájením vlastní samostatné činnosti je vhodné se s ní seznámit, aby se zamezilo pozdějším nesouladům s úřady.

Mezi řemeslné živnosti patří tyto profese:

 • Řeznictví a uzenářství
 • Mlékárenství
 • Mlynářství
 • Pekařství, cukrářství
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Obráběčství
 • Zednictví
 • Kosmetické služby
 • Pedikúra a manikúra
 • Zpracování kůží a kožešin
 • Kominictví
 • Opravy silničních vozidel a další
Pro vykonávání některých živností je nutná nejen odborná kvalifikace, ale také zákonem stanovená letitá praxe.

Živnost ohlašovací vázaná

Povolení této živnosti je vázané na prokázání odborné způsobilosti (nutná znalost technologie, zpracovatelských technik). Pro podnikání v této oblasti je požadované zpravidla specifické vzdělání (řidičský kurz, vysoká nebo vyšší odborná škola).

Podrobně se této problematice věnuje § 23 a 24 a také příloha č. 2 k zákonu 455/1991 Sb., kde je možné si ověřit obsahovou náplň a věcné vymezení jednotlivých činností.

Mezi vázané živnosti patří tyto profese:

 • Geologické práce
 • Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 • Provozování autoškoly
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Provozování solárií
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Projektová činnost ve výstavbě a další

Živnost ohlašovací volná

Pro získání této živnosti je nutné pouze ohlášení na živnostenském úřadě (vyplnění Jednotného registračního formuláře), zaplacení správního poplatku 1000 Kč, prokázání bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Založení této živnosti není vázané na požadavek ohledně odborné způsobilosti. Podrobněji o oborech činnosti pojednává § 25 a příloha č. 4 k zákonu 455/1991 Sb.

Mezi volné živnosti patří tyto profese:

 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Chov zvířat a jejich výcvik
 • Pěstitelské pálení
 • Fotografické služby a další
Fotografování může být koníčkem, ale také živobytím. Založení volné živnosti je poměrně snadné.

💡Tip: Čtěte také článek ohledně založení živnosti: Jak si zařídit živnostenský list (živnostenské oprávnění)?

Povinnost vedení účetnictví

Pokud jste našli odpověď na náročnou otázku, zda volit mezi zaměstnáním či podnikáním, máte nyní jako živnostníci povinnost vést účetnictví. A to přehledně a prokazatelně.

Nemusíte se bát. I to má své světlé stránky. Účetní agendu můžete svěřit do rukou odborníka. Pokud si troufáte vést účetní zápisy sami, stojíte před další ožehavou otázkou. Uplatňovat výdaje paušálně, nebo vést podrobnou evidenci o výdajích?

Uplatnění paušální daně

Kdo může uplatnit paušální a komu se vyplatí? Paušální daň je určena pro skupiny OSVČ s příjmem do jednoho milionu korun, čili pro ty, kteří nejsou plátci DPH. Ovšem není ze zákona povinná. Při vyšším příjmu ji tedy není možné uplatnit.

Podnikatelský subjekt, který pro její uplatnění splňuje podmínky má možnost si uvážit, která forma uplatňování výdajů je pro něj výhodná. Účelem paušální daně je zjednodušit živnostníkům zpracování účetní agendy, neboť již nemusí vést velmi podrobnou daňovou evidenci o všech svých výdajích.

Nevýhody paušální daně:

 • Pokud příjem podnikatele přesáhne hranici jednoho milionu korun, není ji možné již uplatnit.
 • Neumožňuje využití daňového bonusu (daňové zvýhodnění pro rodiče dítěte). Ten je možné uplatnit pouze v případě, že partner podnikatele (2. rodič) je zaměstnanec.
 • Pokud má podnikatel manželku na mateřské dovolené s příjmem nižším než 68 000 Kč, nemá možnost na ni uplatnit daňovou slevu.
 • Podporuje riziko švarcsystému. Živnostník má nižší daňovou povinnost než klasický zaměstnanec se stejným příjmem.

I pro založení živnosti je nutné mít jasnou vizi, jak postupovat, aby vám podnikání přinášelo více výhod a osobní svobody než klasické zaměstnání. Pokud si vše dobře zorganizujete, máte naději vylepšit svou finanční stránku, případně se stát pánem svého času. Než se pustíte do podnikání, pečlivě zvažte předmět své podnikatelské činnosti, aby vás ve vašem úsilí nezastavila náročná legislativa a zákonná omezení.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz