Domů » Znáte styly vedení lidí? Co naznačují?

Znáte styly vedení lidí? Co naznačují?

autor Kateřina Korčáková
0 komentářů
Znáte styly vedení lidí?

Styly vedení lidí jsou způsoby, jakými vedoucí pracovníci ovlivňují, motivují a řídí své podřízené nebo tým. Existuje mnoho různých teorií a modelů, které popisují různé styly vedení. Nejúspěšnější lídři jsou ti, kteří dokáží přizpůsobit svůj styl vedení potřebám svých podřízených a reagují podle složitosti a naléhavosti úkolu. V tomto článku se podíváte na některé z nejběžnějších stylů vedení a na to, co vypovídají o přístupu vedoucího.

Autokratický (autoritativní) styl

Autokratický styl vedení je charakteristický koncentrací veškeré moci a zodpovědnosti v rukou vedoucího. Vedoucí sám určuje cíle a úkoly a sděluje je podřízeným, kteří nemají prostor pro vlastní iniciativu a rozhodování.

Tento styl může být efektivní v krátkodobém horizontu, například v krizových situacích, kdy je potřeba rychlého a razantního jednání. V dlouhodobém horizontu však může vést k demotivaci a nízké produktivitě podřízených, kteří se necítí být respektováni a oceňováni.

Klady:

 • Rychlé a efektivní rozhodování v krizových situacích.
 • Jasná struktura a hierarchie.
 • Vysoká míra kontroly nad pracovním procesem.

Zápory:

 • Nízká motivace a produktivita podřízených.
 • Nedostatek kreativity a inovací.
 • Nepřátelská a stresující pracovní atmosféra.
 • Vysoká fluktuace podřízených.

Demokratický (participativní) styl

Demokratický styl vedení se vyznačuje sdílením moci a zodpovědnosti mezi vedoucím a podřízenými. Vedoucí se snaží zapojit podřízené do procesu rozhodování a dává jim prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu.

Tento styl vede k vyšší motivaci a produktivitě podřízených, kteří se cítí být součástí týmu a vnímají, že jejich názory a nápady jsou důležité. Demokratický styl vedení podporuje spolupráci a vzájemnou důvěru mezi vedoucím a podřízenými.

Klady:

 • Podřízení se cítí být součástí týmu a vnímají, že jejich názory a nápady jsou důležité. To je motivuje k tomu, aby se aktivně zapojili do práce a podávali nejlepší výkony.
 • Podřízení se nebojí sdílet své nápady a myšlenky, i když jsou netradiční. To podporuje kreativitu a inovace v týmu.
 • Atmosféra na pracovišti je přátelská a kooperativní. Podřízení se cítí respektováni a oceňováni, což vede k nižší míře stresu a fluktuace.
 • Demokratický styl vedení dává podřízeným prostor pro to, aby se rozvíjeli jako lídři.

Zápory:

 • Vzhledem k tomu, že se do procesu rozhodování zapojuje více lidí, může to trvat déle, než se dospěje ke konečnému rozhodnutí.
 • Nemusí být vhodný pro všechny situace, například v krizových situacích, kdy je potřeba rychlého a razantního jednání.
 • Pokud není demokratický styl vedení správně implementován, může vést k chaosu a neefektivitě.

💡 Tip: Víte, jaká je vaše role v týmu? Zjistěte, zda je pozitivní či negativní.

Delegující (Laissez-faire) styl

Delegující styl vedení dává podřízeným velkou volnost a autonomii. Vedoucí se do práce podřízených minimálně zapojuje a spoléhá se na jejich samostatnost a zodpovědnost.

Tento styl může být efektivní u zkušených a samostatných pracovníků, kteří se dokáží sami řídit a motivovat. U méně zkušených pracovníků však může vést k chaosu a neefektivitě. Delegující styl vedení vyžaduje od vedoucího důvěru v podřízené a jejich schopnosti.

Klady:

 • Poskytuje zaměstnancům vysokou míru volnosti a autonomie, čímž podporuje jejich motivaci a zodpovědnost za vlastní práci.
 • Vytváří prostředí, které podporuje kreativitu a inovace, jelikož se zaměstnanci sami rozhodují o tom, jak budou pracovat.
 • Může vést k efektivnějšímu fungování, jelikož se eliminuje zbytečná administrativa a byrokracie.
 • Nižší náklady na mzdy manažerů, jelikož je potřeba méně dohledu.

Zápory:

 • Může chybět jasná vize a směřování, pokud manažer neposkytuje dostatečnou podporu a vedení.
 • Může docházet k nekoordinovanosti práce a duplicitnímu úsilí, pokud mezi zaměstnanci neexistuje efektivní komunikace a spolupráce.
 • Někteří zaměstnanci mohou zneužívat volnosti a pracovat méně efektivně, pokud jim chybí motivace a zodpovědnost.
 • Větší riziko chyb a nesprávně provedené práce, pokud neexistuje dostatečná kontrola a supervize.

Transformační styl

Transformační styl vedení je inspirovaný a charismatický přístup k vedení, který se zaměřuje na motivaci a povzbuzování podřízených k dosažení mimořádných výsledků. Vedoucí, kteří se řídí tímto stylem, dokáží jasně a srozumitelně formulovat vizi, která inspiruje podřízené a dává jim smysl pro směřování. Podporovat v podřízených nadšení a snahu o dosažení společných cílů. Pomáhat podřízeným v jejich profesním rozvoji a posilovat jejich silné stránky nebo budovat vzájemnou důvěru a respekt mezi vedoucím a podřízenými.

Klady:

 • Podřízení se cítí inspirováni a motivováni k dosažení mimořádných výsledků.
 • Podřízení se cítí být součástí týmu a jsou loajální k vedoucímu a organizaci.
 • Atmosféra na pracovišti je pozitivní a motivující.
 • Transformační vedoucí dokáží lépe reagovat na změny a adaptovat se na nové situace.

Zápory:

 • Transformační styl vedení vyžaduje od vedoucího silné charisma a vize.
 • Transformační styl vedení nemusí být vhodný pro všechny situace, například v krizových situacích, kdy je potřeba rychlého a direktivního vedení.
Podporující leader
Podporující leader | Zdroj: Unsplash.com

Transakční styl vedení

Transakční vedoucí motivuje podřízené k dosažení cílů tím, že jim nabízí odměny za splnění úkolů a sankce za jejich nesplnění. Tento styl vedení se zaměřuje na stanovování jasných cílů a očekávání. Navíc vedoucí průběžně sleduje a hodnotí výkonnost podřízených. Lídr odměňuje podřízené za splnění cílů a sankcionuje je za jejich nesplnění. Klade důraz na dodržování pravidel a procedur.

Klady:

 • Jasně definované cíle, očekávání a procedury zajišťují strukturu a stabilitu v pracovním prostředí.
 • Transakční styl vedení může být efektivní v krátkodobém horizontu, kdy je potřeba dosáhnout specifických cílů.
 • Jasný systém odměn a sankcí motivuje podřízené k dosažení zadaných cílů.

Zápory:

 • Styl vedení se zaměřuje na externí motivaci a nepodporuje vnitřní motivaci a iniciativu podřízených.
 • Transakční styl vedení klade důraz na dodržování pravidel a procedur, což může omezovat kreativitu a inovace.
 • Důraz na odměny a sankce může vytvářet nepřátelskou pracovní atmosféru.

💡 Tip: Pokud chcete zlepšit své vůdčí schopnosti, můžete se inspirovat příběhy úspěšných lídrů jako je Petr Pavel nebo Volodymyr Zelenskyj.

Další styly vedení

Kromě výše uvedených základních stylů existují i ​​další styly vedení, například:

 • Situační styl: Vedoucí mění svůj styl vedení v závislosti na situaci.
 • Charismatický styl: Vedoucí má silné charisma a dokáže své podřízené nadchnout.
 • Koučovací styl: Vedoucí podporuje podřízené v jejich profesním rozvoji.

Co naznačují styly vedení?

Styly vedení naznačují:

 • Jakým způsobem vedoucí vnímá svou roli a roli podřízených.
 • Jaký má vedoucí přístup k rozhodování a zodpovědnosti.
 • Jakým způsobem vedoucí motivuje a podporuje podřízené.
 • Jaký typ pracovního prostředí vedoucí vytváří.

Neexistuje univerzální nejlepší styl vedení. Vhodný styl vedení závisí na řadě faktorů, jako jsou:

 • Typ úkolu nebo projektu
 • Zkušenosti a motivace podřízených
 • Kultura organizace.

Dobrý vedoucí je schopen používat různé styly vedení a vybrat ten nejvhodnější pro danou situaci. Jak vidíte, každý styl vedení má své výhody i nevýhody, a není možné říci, který z nich je vhodnější. Nejlepší je být flexibilní a schopný používat různé styly vedení podle situace.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz