Domů » P/E: Co ukazatel znamená a jak využít při investování do akcií?

P/E: Co ukazatel znamená a jak využít při investování do akcií?

autor Patrik Pilous
0 komentářů
P/E ratio ukazatel poměr

Setkali jste se zkratkou P/E a zajímá vás co znamená ukazatel P/E ratio či P/E ukazatel. Jaký poměr je pro investování dobrý a jaký už ne? Jak se vůbec na tento ukazatel dívat? Tak to jste na této stránce správně!

Co ukazatel P/E znamená?

P/E je zkratkou pro Price-to-Earnings, což vyjadřuje poměr ceny (tržní cena akcií) k zisku. Jedná se o ukazatel pro ocenění společností a akciových firem, který měří aktuální cenu akcie ve vztahu k jejímu zisku na akcii (EPS). Poměr ceny k zisku je někdy znám také jako cenový násobek nebo násobek zisku.

Poměr P/E používají investoři a analytici k určení relativní hodnoty akcií společnosti při vzájemném porovnání. Lze jej také použít k porovnání společnosti s jejími vlastními historickými výsledky nebo k porovnání agregátních trhů mezi sebou nebo v čase. Tento poměr vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku na akcii je daný investor ochoten za jednu akcii zaplatit. P/E může být odhadováno na klouzavém (zpětném) nebo dopředném (plánovaném) základě.

Hlavní informace o poměru P/E

  • Vysoký poměr P/E může znamenat, že akcie společnosti jsou nadhodnocené nebo že investoři očekávají v budoucnu vysoké tempo růstu. To je často u technologických firem. Naopak firmy z tradičních sektorů nebo sektorů, kde hrozí nějaké riziko, mají nízké P/E.
  • Společnosti, které nemají žádné zisky nebo které jsou ve ztrátě, nemají poměr P/E uvedený, protože nemají co dát do jmenovatele vzorce.
  • V praxi se používají dva druhy ukazatelů P/E: forwardový a trailingový P/E.
  • Ukazatel P/E má pro analytiky a investory největší hodnotu, když se porovnává s podobnými společnostmi ve stejném odvětví či sektoru nebo pro konkrétní společnost za určité období.

Proč je P/E pro investování zásadní?

Drtivá většina investorů se při rozhodování, zda investovat, bedlivě sleduje poměr ceny a zisku společnosti. Pro zjištění tohoto poměru používají tržní hodnotu na akcii ve vztahu k zisku na akcii. Pokud se poměr P/E počítá za období předchozích čtvrtletí, nazývá se klouzavý P/E, což je nejběžnější typ. Když se poměr cena/zisk počítá na základě odhadovaných čistých zisků nadcházejících čtvrtletí, nazývá se budoucí P/E.

Poměr P/E ukazuje, jaký růst očekávají investoři od společností, do kterých investují. Vysoký poměr naznačuje, že investoři platí za jednu akcii mnohem více, než společnost vydělává, což je běžné u nových podniků s velkým množstvím investičního kapitálu, jako jsou technologické start-upy. Nižší poměr naznačuje, že se růst zpomalil, ale nemusí to nutně znamenat, že se společnosti nedaří; ve skutečnosti může nižší poměr P/E znamenat, že společnost upevnila svůj podíl na trhu.

Poměr cena/zisk lze také použít k posouzení trhu jako celku, pokud se zkoumají různé společnosti ze stejného odvětví za stejné období. Tento druh srovnání může investorovi pomoci určit, zda je daná společnost nadhodnocená nebo podhodnocená.

Někdy se také můžeme setkat s tím, že analytici se zajímají o dlouhodobé trendy ocenění a berou v úvahu ukazatele P/E 10 nebo P/E 30, které jsou průměrem zisků za posledních 10, resp. 30 let. Tyto míry se často používají, když se snažíme posoudit celkovou hodnotu akciového indexu, jako je S&P 500, protože tyto dlouhodobé míry mohou kompenzovat změny v hospodářském cyklu.

Poměr P/E indexu S&P 500 se pohyboval od nejnižší hodnoty přibližně 5x v roce 1917 až po více než 120x v roce 2009 těsně před finanční krizí. Dlouhodobý průměr P/E pro indexu S&P 500 je přibližně 15x, což znamená, že tyto akcie, které tvoří tento index S&P 500, tak mají dohromady 15krát vyšší cenu, než je jejich vážený průměrný zisk.

Klouzavý poměr za 12 měsíců

Klouzavý poměr P/E vychází z minulé výkonnosti, a to vydělením aktuální ceny akcie celkovým ziskem na akcii za posledních 12 měsíců. Je to nejoblíbenější metrika P/E, protože je nejobjektivnější – za předpokladu, že společnost vykázala zisky přesně. Někteří investoři se raději dívají na klouzavé P/E, protože nedůvěřují odhadům zisků jiné osoby. Ale klouzavé P/E má také své nedostatky – konkrétně to, že minulá výkonnost společnosti nesignalizuje budoucí chování.

P/E si můžete prohlédnout v každé solidní investiční platformě a dále si ho můžete zkontrolovat například na Yahoo Finance, kde jsou ověřené a přesné informace.

PE XTB filtrace
Dle P/E si můžete u brokerů filtrovat.

Investoři by tedy měli vázat peníze na základě budoucí ziskové síly, nikoliv na základě minulosti. Problémem je také skutečnost, že číslo EPS zůstává konstantní, zatímco ceny akcií kolísají. Pokud nějaká významná událost ve společnosti způsobí, že cena akcií bude výrazně vyšší nebo nižší, bude klouzavý ukazatel P/E tyto změny méně odrážet.

Klouzavý ukazatel P/E se bude měnit s tím, jak se bude měnit cena akcií společnosti, protože zisky jsou zveřejňovány pouze každé čtvrtletí, zatímco akcie se obchodují ze dne na den. Někteří investoři proto dávají přednost forwardovému P/E. Pokud je forwardový poměr P/E nižší než trailingový poměr P/E, znamená to, že analytici očekávají růst zisků; pokud je forwardový poměr P/E vyšší než aktuální poměr P/E, analytici očekávají jejich pokles.

Jaké P/E značí vhodnost nákupu?

Vysoké P/E obecně naznačuje, že investoři očekávají v budoucnu vyšší růst zisků ve srovnání se společnostmi s nižším P/E. Nízké P/E může naznačovat buď to, že společnost může být v současné době podhodnocená, nebo to, že se jí v porovnání s minulým vývojem mimořádně daří. Pokud společnost nemá žádné zisky nebo vykazuje ztráty, v obou případech bude P/E vyjádřeno jako N/A. Ačkoli je možné vypočítat záporné P/E, není to běžná konvence.

  • P/E není uvedeno – pokud u akcie není uvedeno P/E, tak to není chyba, ale společnost je ve ztrátě nebo ještě vůbec negeneruje zisk. Jedná se o častou situaci u startupů.
  • 0 – 10 – akcie je podhodnocená, jedná se o upadající nebo tradiční obor. Tyto akcie mají často dividendu a nejedná se většinou o růstové akcie.
  • 10 – 15 – cena akcie je férová vzhledem ke stavu akciové společnosti a jedná se o průměr. Právě v tomto rozpětí se mnoho investorů pohybuje.
  • 15 – 30 – akcie je přeceněná, s růstovým potenciálem.
  • 30 a více – přeceněná, akcie s velkým potenciálem růstu a monetizace současných aktivit. Často společnosti s potenciál disrupce svého oboru.
Vysoke PE ukazatel akcie
Vysoký P/E ukazatel mají i některé z největších společností světa. | XTB

Poměr ceny k zisku lze také považovat za prostředek standardizace hodnoty 1 USD zisku na celém akciovém trhu. Teoreticky by se dal pomocí mediánu poměru P/E za období několika let vytvořit jakýsi standardizovaný poměr P/E, který by se pak mohl považovat za měřítko a sloužil by k určení, zda se vyplatí danou akcii koupit, či nikoli.

P/E mají samozřejmě i ETF fondy, kdy se sčítají poměrově P/E jednotlivých obsažených akciových titulů. Na obrázku níže můžete vidět P/E jednoho z nejznámějších ETF iShares Core S&P 500 v platformě brokera XTB.

PE ETF

P/E a výnos ze zisku (Earnings Yield)

Inverzní (obrácenou) hodnotou poměru P/E je výnos ze zisku (který si lze představit jako poměr E/P). Výnos ze zisku je tedy definován jako podíl zisku na akcii a ceny akcie, vyjádřený v procentech.

Pokud se akcie obchoduje za 30 USD a její zisk na akcii za uplynulý rok byl 1,50 USD, má P/E 20 (tj. 30 USD / 1,50 USD) a výnos ze zisku 5 % (1,50 USD / 30 USD).

Výnos ze zisku jako metrika pro oceňování investic není tak rozšířená jako poměr P/E. Výnosy ze zisku mohou být užitečné, pokud se zajímáme o míru návratnosti investice. Pro investory do akcií však může být dosahování pravidelných investičních výnosů druhořadé ve srovnání s růstem hodnoty jejich investic v čase. Proto se investoři mohou při investování do akcií častěji odvolávat na hodnotové investiční metriky, jako je poměr P/E, než na výnosy ze zisku.

dividendové akcie Pe
Nízké P/E je často spojeno s vysokou dividendou.

Absolutní a Relativní P/E

Investoři mohou ve svých analýzách také rozlišovat mezi absolutním a relativním poměrem P/E. Níže si oba pojmy vysvětlíme.

Absolutní P/E

V čitateli tohoto poměru je obvykle aktuální cena akcie a ve jmenovateli může být sledovaný zisk na akcii (TTM), odhadovaný zisk na akcii na příštích 12 měsíců (forward P/E) nebo kombinace sledovaného zisku na akcii za poslední dvě čtvrtletí a forward P/E na příští dvě čtvrtletí.

Při rozlišování absolutního P/E a relativního P/E je důležité si uvědomit, že absolutní P/E představuje P/E aktuálního časového období. Pokud je například cena akcie dnes 100 USD a zisk za TTM je 2 USD na akcii, P/E je 50 = (100 USD / 2 USD).

Relativní P/E

Relativní P/E porovnává aktuální absolutní P/E s referenční hodnotou nebo rozsahem minulých P/E za relevantní časové období, například za posledních 10 let. Relativní P/E ukazuje, jaké části nebo procenta minulých P/E dosáhlo aktuální P/E. Relativní P/E obvykle porovnává aktuální hodnotu P/E s nejvyšší hodnotou rozpětí, ale investoři mohou také porovnávat aktuální P/E se spodní stranou rozpětí a měřit, jak blízko je aktuální P/E historickému minimu.

Relativní P/E bude mít hodnotu nižší než 100 %, pokud je aktuální P/E nižší než minulá hodnota (ať už minulé maximum nebo minimum). Pokud je míra relativního P/E 100 % nebo vyšší, říká to investorům, že současný P/E dosáhl nebo překonal minulou hodnotu.

Proč neinvestovat jen na základě poměru P/E

Stejně jako každý jiný fundamentální ukazatel, který má investory informovat o tom, zda se vyplatí akcie koupit, má i poměr ceny k zisku několik omezení, která je důležité vzít v úvahu, protože investoři mohou často nabýt dojmu, že existuje jediný ukazatel, který poskytne úplný přehled o investičním rozhodnutí, což prakticky nikdy není pravda.

Společnosti, které nejsou ziskové, a tudíž nemají žádné zisky (nebo mají záporné zisky na akcii) představují problém, pokud jde o výpočet jejich P/E a uvidíte zde jen proškrtlou kolonku. Názory na to, jak se s tím vypořádat, se různí. Někteří říkají, že existuje záporný P/E, jiní přiřazují P/E ve výši 0, zatímco většina prostě říká, že P/E neexistuje N/A nebo není interpretovatelný, dokud se společnost nestane ziskovou pro účely srovnání.

Při porovnávání ukazatelů P/E různých společností se objevuje jedno hlavní omezení používání ukazatelů P/E. Ocenění a míry růstu společností se mohou v jednotlivých odvětvích často velmi lišit, a to jak kvůli různým způsobům, jakými společnosti vydělávají peníze, tak kvůli různým časovým lhůtám, během nichž společnosti tyto peníze vydělávají.

Poměr P/E jako takový by se měl používat pouze jako srovnávací nástroj při posuzování společností ve stejném odvětví, protože tento druh srovnání je jediný, který přinese produktivní poznatky. Srovnání ukazatelů P/E například telekomunikační a technologické společnosti může vést k přesvědčení, že jedna z nich je jednoznačně lepší investicí, ale není to spolehlivý předpoklad. Technologické firmy mají obecně většinou vysoké P/E, kdežto například těžařské společnosti mají P/E velmi nízké.

Pokud vás tento článek zaujal, tak zkuste také o investování do kryptoměn nebo o CFD obchodování.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz