Domů » 6 Metod a stylů vedení lidí: Jaký je ten váš?

6 Metod a stylů vedení lidí: Jaký je ten váš?

autor Radka Čechová
0 komentářů
styly vedení lidí sako byznysmen

Vedení je víc než jen pozice, je to způsob myšlení a chování. Pokud jste i vy ve vedoucí roli, jistě si občas kladete otázku, jak vykonávat svoji funkci lépe. Zkusili jste někdy prozkoumat svůj styl vedení lidí?

Vaše vůdčí schopnosti ovlivňují úspěch vašeho týmu nebo podniku. Stejně jako ostatní manažerské dovednosti ovšem můžete své vůdčí schopnosti neustále zlepšovat a posouvat.

Jak vést lidi?

Zkuste si vzpomenout na nejlepšího šéfa, jakého jste kdy měli. Co bylo na spolupráci s ním tak super? Možná byl často dobře naladěný, naslouchal názorům druhých a když se objevily problémy, místo křiku se soustředil na hledání řešení. V důsledku toho jste se cítili motivovaní, práce vás těšila, nestresovala a celý tým si vedl dobře.

Nyní si zkuste vybavit nejhoršího šéfa, kterého jste kdy měli. Pravděpodobně byl často špatně naladěný, měl nerealistické požadavky a nikdy vám nic pořádně nevysvětlil. Tvrdě jste pod ním pracovali, ale necítili jste se dostatečně oceněni. Výsledky týmu byly pouze krátkodobé, zaměstnanci chodili do práce vystresovaní, brzy vyhořeli a velmi často se měnili.

Kontrast mezi těmito dvěma příklady vedoucích je zřetelný a potvrzuje, že nálada vůdce může způsobit řetězovou reakci, která ovlivňuje nejen morálku, ale také produktivitu a konečný výsledek týmu. Úspěšný vůdce by proto měl mít schopnost řídit své vlastní emoce a umět číst emoce jiných lidí. To znamená rozvíjet svou emoční inteligenci (EQ).

Využití emoční inteligence při vedení lidí

Vysoká emoční inteligence je totiž jedním z nejdůležitějších pilířů úspěšného vedení lidí. Chcete-li tedy vést dobře, musíte rozumět svým vlastním emocím a také emocím lidí, které vedete. Aby vám tým věřil, porozuměl vám a byl ochoten vás následovat, měl by mezi vámi existovat určitý základní vztah a emocionální porozumění.

Příklad:
Naučit se vnímat situaci a emocionální rozpoložení týmu je klíčové. Pokud bude vůdce například neustále optimistický bez ohledu na okolnosti v týmu, může nadělat více škody, než se může na první pohled zdát. Pokud by např. oznámil snižování stavů se slovy: „Jaký krásný den! Pojďme se podívat na seznam lidí, které musíme propustit, abychom snížili náklady! Je to prostě potřeba udělat. Nenechte si z toho zkazit náladu!“, členové týmu by po této interakci pociťovali odpor, zklamání a měli by menší respekt k tomuto vůdci.

Na tomto příkladu je tedy jasně vidět, jak to může probíhat v situacích, kdy vůdce nemá dostatečné sociální povědomí a emoční inteligenci, aby pochopil aktuální atmosféru v týmu, naladil se na ni a sám řídil své emoce.

💡 Tip: Přečtěte si také proč je emoční inteligence zásadní pro úspěch?

6 stylů vedení lidí

Daniel Goleman, Richard Boyatzis a Annie McKee popsali šest emočních stylů vedení lidí ve své knize z roku 2002 „Primal Leadership“. Každý styl vedení má jiný vliv na emoce lidí a každý má své silné a slabé stránky. Který styl je vám nejbližší a jak další styly rozvíjet?

Dobrá atmosféra na pracovišti zvyšuje produktivitu

1. Vizionářský styl vedení

„Pojď se mnou.“
Vizionářští lídři jsou velmi empatičtí a inspirativní. Zaměřují se na dlouhodobé plány organizace a propagují vizi tak, aby se členové týmu cítili inspirovaní a pochopili, jaký budou mít z konečného výsledku prospěch. Vizionářští lídři jsou otevřeni zajímavým návrhům a experimentům, říkají týmu, kam má směřovat, ale nediktují, jak se tam má dostat. Spojují členy týmu a povzbuzují je k tomu, aby ke splnění cíle použili také vlastní iniciativu a nápady.

👉 Kdy použít:
Vizionářské vedení je nejefektivnější tehdy, když firma potřebuje novou vizi a změnu směru. Dobře ale funguje pouze v případě, kdy tým není zkušenější než jeho vůdce. Pro tyto případy se lépe hodí demokratické vedení. I když vizionářské vedení může mít nejlepší výsledky ze všech 6 stylů vedení, přesto by se to s ním nemělo přehánět. Používání pouze vizionářského stylu může mít za následek nepozornost vůči krátkodobějším činnostem a provozním tématům. Přehnaný vizionářský vůdce také může na svůj tým působit arogantně.

👉 Jak rozvíjet:
Pokud si chcete osvojit vizionářský styl vedení, zaměřte se na zvýšení svých odborných znalostí, pracujte na zlepšení svých komunikačních a prezentačních dovedností a rozvíjejte svou emoční inteligenci.

2. Koučovací styl vedení

„Zkuste to.“
Vedení ve stylu koučování spojuje osobní cíle členů týmu s cíli organizace. Tento vedoucí styl je pozitivní, empatický, povzbudivý a zaměřuje se především na rozvíjení členů týmu tak, aby se stali lepšími jednotlivci a profesionály. Pro lídra, který je koučem, je charakteristické budování vztahů, vytváření důvěry a posilování motivace. Pomocí tohoto stylu můžete ve svém týmu podpořit angažovanost, vysokou loajalitu a vytvořit si skvělou půdu pro budoucí plány.

👉 Kdy použít:
Koučovací vedoucí styl je vhodný v případě, že v týmu máte členy, kteří potřebují rozvíjet své dovednosti a sebedůvěru. Jedinec, který je koučovaný, ale musí být dobře motivovaný a otevřený zpětné vazbě. Vnucování koučinku někomu, kdo si myslí, že se od vás nemá co učit, může mít negativní dopad. Nezapomeňte také, že koučování je časově náročné a vyžaduje hodně dovedností ze strany vedoucího.

👉 Jak rozvíjet:
Chcete-li rozvíjet koučovací styl, osvojte si schopnosti mentoringu. Je také důležité dostatečně poznat lidi ve vašem týmu a být s nimi v kontaktu, abyste se naladili na jejich potřeby a vycítili, kdy potřebují vedení nebo radu.

3. Afiliativní (přátelský) styl vedení

„Lidé jsou na prvním místě.“
Afiliativní vedení se zaměřuje na vztahy a lidi. Podporuje harmonii v týmu, vytváří pouta a podporuje řešení konfliktů. Afiliativní lídři jsou zaměřeni na důvěru a emoce. Členům týmu poskytují spoustu zpětné vazby, uznání a odměn, což pomáhá budovat týmového ducha a soudržnost. Používání afiliativního stylu vede k vytvoření rodinné atmosféry v týmu, vzájemnému poznávání a respektování.

👉 Kdy použít:
Afiliativní styl vedení lidí je vhodný při řešení napětí nebo konfliktů v týmu, když byla narušena důvěra nebo pokud je tým vystresovaný. Nadměrné používání afiliativního vedení má ale také svá negativa. Když se stanete nejlepšími přáteli se svými podřízenými, může to vést ke strachu z konfliktů a menší produktivitě, jelikož přátelství pro vás bude hlavní prioritou. Pokud navíc nebudete při používání tohoto stylu opravdoví a autentičtí, můžete působit na druhé falešně a lidé v týmu vám nebudou důvěřovat.

👉 Jak rozvíjet:
Afiliativní vedení vyžaduje velké množství empatie a emoční inteligence. Chcete-li použít tento styl, musíte umět ocenit práci druhých a mít silné povědomí o jejich emocionálních potřebách. Také se naučte, jak řešit konflikty a jak být optimistický.

4. Demokratický styl vedení

„Co si o tom myslíte?“
Demokratický styl vedení se zaměřuje na spolupráci. Vzbuzuje důvěru a zapojuje všechny členy týmu do rozhodování, přičemž poslední slovo má vedoucí. Demokratičtí lídři kladou důraz na naslouchání a jsou schopni spojit široké spektrum nápadů a názorů od zaměstnanců a všech zúčastněných stran tak, aby došlo ke splnění stanoveného cíle. Tento styl vede k vysokému nasazení, odhodlání a angažovanosti v týmu a motivuje lidi, aby dělali to, co chcete, ale způsobem, jakým to chtějí dělat.

👉 Kdy použít:
Demokratický styl vedení lidí je vhodný tehdy, když potřebujete podnítit kreativitu a generování nápadů. Také je to způsob, jak poznat názor svého týmu, když si nejste jistí. Nevýhodou demokratického stylu je to, že se jeví jako příliš benevolentní a pomalý, když chcete udělat rychlá rozhodnutí. Tento styl vedení také není vhodný případech, kdy členové týmu nemají potřebné znalosti, aby mohli kvalitativně přispívat k rozhodovacímu procesu.

👉 Jak rozvíjet:
Chcete-li použít demokratický styl vedení, zapojte členy týmu do řešení problémů i rozhodování a naučte je dovednosti, které k tomu potřebují. Pokuste se také zlepšit své aktivní poslechové a facilitační dovednosti.

5. Vedoucí styl udávající tempo

„Dělej to, co dělám já, teď!“
Tento styl vedení lidí klade důraz na výkonnost a splnění cílů. Lídr určuje pracovní tempo, přičemž sám jde druhým příkladem. Usiluje o dokonalost a od ostatních očekává, že budou pracovat tvrdě a stejně produktivně jako on. Vedení udávající tempo motivuje druhé k plnění výzev a cílů, dává pocit úspěchu a schopnosti. Tento přístup je vhodný pro vysoce kompetentní a motivované týmy, které pracují v těsných termínech.

👉 Kdy použít:
Vedoucí styl udávající tempo použijte v situaci, kdy potřebujete rychle získat kvalitní výsledky a udělat posun v práci. Dobře vám poslouží třeba při vývoji nového produktu nebo služby. Příliš časté používání tohoto stylu může ale vést k vyhoření, vyčerpání a vysoké fluktuaci zaměstnanců. Členové týmu totiž mohou mít pocit, že požadavky na výkon jsou nad rámec toho, co je možné. Nejedná se tedy o styl, který lze dlouhodobě udržet.

👉 Jak rozvíjet:
Vzhledem k tomu, že tento styl se zaměřuje na vysoký výkon, naučte se, jak zlepšit kvalitu práce vašeho týmu pomocí speciálních technik, jako je např. technika Kaizen. Trénujte také na svých schopnostech koučování a motivování zaměstnanců.

6. Velící styl vedení

„Dělej, co ti řeknu.“
Velící vůdci používají direktivní přístup. Jejich vedení je založené na jasnosti pravidel, určení rolí, příkazech a přísné kontrole. Při velení vůdce činí všechna rozhodnutí a dává příkazy svému týmu bez vysvětlení. Velící vůdci dokážou dobře reagovat během krize nebo nastartovat změnu. Tento styl je pro mnoho lidí ve vedoucí funkci obrazem toho, jaký by měl správný šéf být. Což je samozřejmě velký omyl.

👉 Kdy použít:
Velení je vhodné tehdy, když je potřeba učinit rychlé rozhodnutí a máte nejvíce znalostí o situaci. V kritických situacích může snížit paniku díky vysoké jasnosti pravidel. Velící styl lze také použít když jednáte s nezkušenými a novými členy týmu nebo při konfrontování problematických zaměstnanců. Mimo tyto situace ale přílišný velící styl vytváří nesoulad, členové týmu se cítí nerespektováni, pronásledováni a přemoženi. Nezapomeňte, že velící styl vedení je snadno zneužitelný a měl by být používán pouze tehdy, když je to naprosto nezbytné.

👉 Jak rozvíjet:
Chcete-li efektivně používat velící styl vedení, naučte se, jak pracovat v situacích pod tlakem, jak zvládnout krizi a jak mít respekt.

Jak styly vedení používat?

Z výše uvedených stylů vedení jste určitě objevili styl, se kterým se nejvíce identifikujete, často ho používáte a odpovídá vaší osobnosti. Pro efektivní řízení lidí je ovšem důležité osvojit si všechny metody vedení a používat je v závislosti na situaci.

Pravidlem je, že styl udávající tempo a velící vedení by se mělo používat střídmě, zatímco vizionářský, demokratický, afiliativní a koučovací metody vedení je vhodné používat pravidelně a ve větší míře, jelikož podporují motivaci a zvyšují produktivitu.

Strategická volba vedoucího stylu spočívá v jeho zvolení podle situace, nálady týmu, zúčastněných lidí, aktuálního tématu apod. Pokud se zaměříte na používání pouze jednoho jediného stylu za všech okolností, s největší pravděpodobností vás čeká neúspěch. Inspiraci a další zajímavé informace můžete čerpat z některé knihy o vedení lidí, jako je např. populární kniha od Daniela Golemana Jak se stát skutečným lídrem.

Vaše osobnost a zkušenosti ovlivňují váš styl vedení. Tím, že se seznámíte se všemi šesti styly vedení, můžete rozpoznat oblasti, ve kterých se můžete zlepšit nebo rozšířit svůj vlastní styl. Některé metody vedení vám také mohou pomoct lépe pochopit, jak pracovat s lidmi a snadněji dosáhnout splnění vašich aktuálních cílů.

💡 Tip: Přečtěte si také článek: Je váš šéf psychopat? nebo Nejzajímavější vzdělávací kurzy v oblasti rozvoje.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz